หัวข้อที่กำลังเปิดรับสมัครอบรม
STD062 การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัคร

การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 12

26 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
IES068 การเขียนแบบและจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก ด้วย Advance Steel (2017) รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร

การเขียนแบบและจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก ด้วย Advance Steel (2017) รุ่นที่ 2

16 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
IES069 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.20) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัคร

การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.20) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5

7 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
STD063 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่  2

เปิดรับสมัคร

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่  2

21 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
CEM016 การใช้ Microsoft Project (2016) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัคร

การใช้ Microsoft Project (2016) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8

18 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
TSW028 อบรมการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยโปรแกรม DON_RC (2.XX) รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัคร

อบรมการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยโปรแกรม DON_RC (2.XX) รุ่นที่ 4

1 ก.ย. 61
CEM017 การวางแผนและควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control)  รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัคร

การวางแผนและควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control) รุ่นที่ 1

15 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
CEM018 การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัคร

การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks รุ่นที่ 1

6 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
 
รายการอบรมที่น่าสนใจ
STD062 การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัคร

การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 12

26 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
IES068 การเขียนแบบและจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก ด้วย Advance Steel (2017) รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร

การเขียนแบบและจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก ด้วย Advance Steel (2017) รุ่นที่ 2

16 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
IES069 การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.20) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัคร

การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.20) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5

7 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
STD063 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่  2

เปิดรับสมัคร

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ รุ่นที่  2

21 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
CEM016 การใช้ Microsoft Project (2016) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัคร

การใช้ Microsoft Project (2016) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8

18 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
TSW028 อบรมการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยโปรแกรม DON_RC (2.XX) รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัคร

อบรมการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยโปรแกรม DON_RC (2.XX) รุ่นที่ 4

1 ก.ย. 61
CEM017 การวางแผนและควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control)  รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัคร

การวางแผนและควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control) รุ่นที่ 1

15 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
CEM018 การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัคร

การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างด้วยระบบ BIM โดย Navisworks รุ่นที่ 1

6 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
หมวดหลักหัวข้ออบรม - สัมมนา