ข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัท ตั้มซีวิล สมาร์ท จำกัด ("ตั้มซีวิล") เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ ("การบริการ", "เว็บไซต์", หรือ "ไซต์") แก่ท่านโดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวในข้อกำหนดการให้บริการนี้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการต่อไปนี้เพราะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับท่านในฐานะผู้ใช้ ("ผู้ใช้") และการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านตกลงยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวดังกล่าวทุกประการ ถ้าหากท่านไม่ตกลงยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวดังกล่าวทุกประการแล้วโปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
การให้สิทธิโดยจำกัด
ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดการให้บริการนี้ ตั้มซีวิลให้สิทธิไม่เด็ดขาด ไม่อาจโอนได้และมีข้อจำกัดแก่ผู้ใช้ในอันที่จะใช้และแสดงซ้ำเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าจะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ ท่านได้รับอนุญาตให้ดูและนำ ข้อมูล ("เอกสาร") ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ การให้สิทธิ์อันมีข้อจำกัดนี้ไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในเอกสารและสำเนาของเอกสาร และอยู่ใต้บังคับของเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ท่านจะต้องเก็บบรรดาประกาศเรื่องลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆในเอกสารเหล่านั้นไว้ด้วย
2. ท่านจะต้องไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ผลิตซ้ำ พิมพ์เผยแพร่ เผยแพร่ หรือใช้เอกสารนั้นเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์หรือเพื่อการสาธารณะ และ
3. ท่านจะต้องไม่โอนเอกสารให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการนี้

การให้สิทธิ์อันจำกัดนี้ไม่รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าไม่ว่าในรูปแบบใด ท่านตกลงว่าในการใช้เว็บไซต์นี้ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ และตกลงที่จะป้องกันการใช้เอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้ระบุให้ทำได้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อ กำหนดการให้บริการนี้
ข้อปฏิเสธความรับผิด
ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งรวมทั้งแอปเปล็ทส (applets) ซอฟท์แวร์และเนื้อหาในสิ่งดังกล่าวนั้น ผู้ใช้ตกลงว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น การให้บริการนี้เป็นการให้ "ในสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน เกี่ยวกับสารสนเทศ ข้อมูล การบริการ การเข้าถึงโดยไม่ขาดตอน หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดให้โดยผ่านหรือเกี่ยวกับการให้บริการนี้ กล่าวโดยเฉพาะคือ ตั้มซีวิลไม่รับประกันใดๆทั้งหมดซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันดังต่อไปนี้ คือ (1) การรับประกันเกี่ยวกับการมีให้ ความถูกต้อง ประโยชน์ หรือเนื้อหาของสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และ (2) การรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การรับประกันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ การรับประกันเกี่ยวกับลักษณะอันเหมาะแก่การซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ข้อปฏิเสธความรับผิดนี้ใช้บังคับกับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำงาน ความผิดพลาด การละเว้นการกระทำ การขาดตอน การลบทิ้ง ความชำรุดบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายสื่อสาร โจรกรรมหรือการทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้สิ่งที่บันทึกไว้ ไม่ว่าโดยผิดสัญญา โดยละเมิด โดยประมาทเลินเล่อ หรือด้วยมูลเหตุทางคดีอื่นใด แม้ตั้มซีวิลจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายแล้วก็ตาม

ทั้งตั้มซีวิล พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบสิทธิ์ ผู้รับโอนสิทธิ์ บริษัทในเครือของตั้มซีวิล พาร์ทเนอร์ พันธมิตร หรือผู้ให้เนื้อหาของข้อมูล หรือการบริการต่างไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดๆในความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวพัน ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเกิดขึ้นจากการใช้การให้บริการนี้หรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้การให้บริการนี้หรือจากการผิดการรับประกันใดๆ
การต่อเชื่อมจากและมายังเว็บไซต์นี้
เพื่อความสะดวกตั้มซีวิลทำให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่นโดยผ่านเว็บไซต์นี้และสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยผ่านเว็บไซต์อื่นได้ ท่านตกลงที่จะเข้าถึงเว็บไซต์อื่นนั้นโดยผ่านเว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น ท่านยอมรับและตกลงว่าตั้มซีวิลไม่ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องหรือการมีอยู่ของข้อมูลในเว็บไซต์ที่ต่อเชื่อมโยงการต่อเชื่อมกับเว็บไซต์ภายนอกเช่นนั้นไม่เป็นการรับรองผู้สนับสนุน หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา หรือข้อมูลอื่นใดในเว็บไซต์นั้นๆโดยตั้มซีวิลแต่อย่างใด

ข้อมูลในเว็บเพจมากหลายที่ต่อเชื่อมกับเว็บไซต์ของตั้มซีวิลมาจากหลากหลายแหล่ง ตั้มซีวิลมิได้สร้างสรรค์ แต่ง หรือตรวจสอบเว็บเพจหรือเว็บไซต์อันไม่เป็นทางการที่ต่อเชื่อมเหล่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่า ตั้มซีวิลไม่ต้องรับผิดชอบ หรือมีความรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากหรือที่อ้างว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการอ้างอิงเนื้อหาของข้อมูล สินค้า หรือบริการใดๆที่จัดให้บนเว็บไซต์ภายนอกต่างๆเหล่านั้น
การบริการออนไลน์
การบริการใดๆที่เข้าถึงได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ทและผลิตภัณฑ์ที่เลือกสรร ("การบริการออนไลน์") เป็นการให้บริการโดยตั้มซีวิล ท่านตกลงว่าจะไม่ทำให้ตั้มซีวิลมีความรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าประเภทใดๆที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลของการรับบริการใดๆจากตั้มซีวิล ท่านตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อค่าใช้โทรศัพท์อันเกี่ยวกับการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ทและบริการออนไลน์ของท่าน

ตั้มซีวิลจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าใดๆในการตอบรับคำขอที่ส่งทางออนไลน์อันเกิดจากปัญหาใดๆ ซึ่งรวมทั้งปัญหาทางเทคนิคอันอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของตั้มซีวิล
ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มา
เพื่อตอบแทนการใช้บริการของผู้ใช้ ท่านตกลงว่า (ก) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบคำขอ และ (ข) ทำให้ข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่เสมอ ถ้าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตั้มซีวิลมีสิทธิปิดบัญชีของผู้ใช้และไม่ให้บริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมด ท่านตกลงว่าข้อมูลที่ท่านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจของท่านให้มาไม่ถือว่าเป็นความลับ ไม่มีสิทธิพิเศษหรือลิขสิทธิ์ ท่านได้ให้สิทธิอันถาวรแก่ตั้มซีวิลโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่เป็นสิทธิ์แต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ ทำใหม่ แก้ไข พิมพ์ แปล หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นโดยประการอื่นใด

ถ้าเป็นไปได้ท่านอาจพิมพ์สำเนาของคำขอของท่านที่ส่งไปแล้วได้ และถ้าคำขอของท่านได้รับอนุมัติท่านอาจจะพิมพ์สำเนาแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้ เป็นส่วนตัวได้ ตั้มซีวิลสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่เว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไขและ/หรือลบทิ้งผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆที่เสนอโดยผู้ขายที่ร่วมรายการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆหรือโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะใดๆก็ได้
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะต้อง (ก) เข้าสู่เวิลด์ไวด์เว็บและชำระค่าธรรมเนียมในการเข้านั้นด้วยตนเอง และ (ข) จัดเตรียมอุปกรณ์อันจำเป็นทุกอย่างในการต่อเชื่อมกับเวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งรวมทั้งคอมพิวเตอร์และโมเด็ม ในระหว่างใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้ :

1. จำกัดหรือห้ามผู้ใช้อื่นใดให้หรือได้ประโยชน์จากบริการนี้ หรือ
2. ติดหรือส่งข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อฉล ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ลบหลู่ ข่มขู่ เหยียดหยาม เกลียดชัง ด่าทอ หรือที่ไม่พึงประสงค์ประการอื่นทุกชนิด รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะการส่งข้อมูลที่เป็นหรือส่งเสริมการกระทำที่จะเป็นความผิดทางอาญา เป็นความรับผิดทางแพ่ง หรือขัดต่อกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
3. ติดหรือส่งการโฆษณา การชักชวน จดหมายลูกโซ่ โครงการแบบปิระมิด โอกาสหรือโครงการการลงทุน หรือการสื่อสารทางการค้าอันไม่ได้เชิญชวนอื่นใดๆ (ยกเว้นแต่ที่ตั้มซีวิลจะได้อนุญาตโดยชัดแจ้ง) หรือทำการส่งข้อมูลขยะ (spamming) หรือระดมส่งข้อมูล (flooding)
4. ติดหรือส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดซึ่งมีไวรัส, ม้าเมืองทรอย, เวอร์ม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ
5. ติด พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้จากการให้บริการนี้ หรือใช้ประโยชน์ประการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นนั้น)
6. บรรจุขึ้น ติด พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้จากการให้บริการนี้ซึ่งมีการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ทางทรัพย์สินอื่นใดหรืองานดัดแปลงจากสิ่งนั้น หรือใช้ประโยชน์ประการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ถือสิทธิ์ หรือ
7. บรรจุขึ้น ติด พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดๆของการให้บริการนี้ หรืองานดัดแปลงจากสิ่งนั้นด้วยวิธีใด
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการ
ท่านยอมรับและตกลงว่าตั้มซีวิลอาจยกเลิกรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าไปในส่วนใดหรือส่วนทั้งหมดของการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถ้าท่านกระทำการหรือมีกิจกรรมใดซึ่งโดยดุลพินิจฝ่ายเดียวของตนตั้มซีวิลเห็นว่าเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดของข้อกำหนดการให้บริการนี้ ละเมิดสิทธิของตั้มซีวิล หรือไม่เหมาะสมประการอื่นในอันที่จะให้เข้าถึงต่อไป

ท่านยอมรับและตกลงว่าตั้มซีวิลอาจปฏิเสธท่านด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ทโดยผ่านเว็บไซต์ของตั้มซีวิล หรือเข้าถึงการให้บริการของบุคคลที่สาม สินค้า หรือข้อมูลในอินเตอร์เน็ทโดยผ่านเว็บไซต์ของตั้มซีวิล และตั้มซีวิลไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาอันเกิดจากการไม่ได้บอกกล่าว
ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด
ตั้มซีวิลมีความตั้งใจให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนและสามารถอ้างอิงได้ อย่างไรก็ดีบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ตั้มซีวิลอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้

ตั้มซีวิลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการนี้เป็นครั้งคราว ภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากท่านยังคงใช้การบริการต่อไปให้ถือว่าท่านตกลงผูกพันตามที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการดังกล่าวนั้น

ตั้มซีวิลอาจจะยกเลิก พักชั่วคราว หรือล้มเลิกเว็บไซต์นี้รวมทั้งรูปแบบของเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ตั้มซีวิลอาจจะจำกัดขอบเขต รูปแบบและการบริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ เรายังอาจยกเลิกการให้สิทธิ์อันจำกัดที่ได้ให้ตามข้อกำหนดนี้และหลังจากการยกเลิกนั้นแล้วท่านต้องทำลายเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของท่านทันที

เว็บไซต์นี้มีการควบคุม ดำเนินงาน และบริหารในประเทศไทย ตั้มซีวิลไม่รับรองว่าเอกสารใดๆจะมีความเหมาะสมหรือสามารถนำไปใช้ได้นอกประเทศไทย การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจซึ่งไม่ให้ข้อกำหนดการให้บริการนี้ทั้งหมดมีผลบังคับ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อกำหนดในวรรคนี้ด้วย ข้อกำหนดการใช้นี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับตั้มซีวิลและเข้าแทนที่การติดต่อสื่อสาร คำมั่น คำเสนอ ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นหนังสือ หรือทางอีเล็คทรอนิก ก่อนหน้าหรือในเวลาเดียวกันนี้ทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับตั้มซีวิลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ถ้าส่วนใดของข้อกำหนดการให้บริการนี้ถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะข้อปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิดที่กำหนดข้างต้น ก็ให้ถือว่าส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับนั้นถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ใกล้เคียงที่สุดกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดเดิม และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดการให้บริการให้มีผลบังคับต่อไป สำเนาที่พิมพ์ออกมาของข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือการบอกกล่าวใดๆที่ทำขึ้นโดยวิธีทางอีเล็คทรอนิกให้ถือเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการดำเนินคดีในศาลหรือทางบริหารที่มีพื้นฐานบนหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการให้บริการเช่นเดียวกับเอกสารทางธุรกิจหรือบันทึกอื่นๆที่ทำขึ้นและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่พิมพ์ตั้งแต่แรก สิทธิทั้งปวงที่มิได้ให้โดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดการให้บริการนี้ถือว่าได้สงวนไว้ทั้งสิ้น ข้อกำหนดการให้บริการนี้และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับตั้มซีวิลให้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายของประเทศไทย ท่านและตั้มซีวิลตกลงอยู่ใต้บังคับของศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
นโยบาย ความเป็นส่วนตัว
ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail address) และ/หรือหมายเลขวิทยุติดตามตัวที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ บัตรประชาชน ในการแจ้งข้อมูล การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ การจองอบรม - สัมมนา การเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือข่าวสารอื่นๆ ผ่านทาง E-Newsletter หรือช่องทางอื่นๆ
การใช้ "คุ๊กกี้" (cookie)
“คุ๊กกี้” คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่เราส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเป็นการอนุญาตให้เราบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ตั้มซีวิล เมื่อท่านได้กลับเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ ตั้มซีวิล อีกครั้งโดยใช้เว็บเบราเซอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม เราจะส่ง “คุ๊กกี้” ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต่อเมื่อท่าน log in เข้ามายังบัญชี ตั้มซีวิลโดยการให้ข้อมูลที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และรหัสผ่านของท่าน “คุ๊กกี้” เหล่านี้สามารถทำให้เราจดจำท่านในขณะที่ท่านเข้าไปใช้บริการในหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ ตั้มซีวิล ใน Session หนึ่งๆ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้อง log in หลายครั้ง และเมื่อท่าน log out หรือปิดหน้าเว็บเบราเซอร์ “คุ๊กกี้” เหล่านี้จะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ ตั้มซีวิล

เราใช้ “คุ๊กกี้” ที่มีอายุยาวกว่าสำหรับการจดจำที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านในหน้า Log in เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านทุกครั้งที่ท่าน log in เข้าสู่ตั้มซีวิล นอกจากนี้เรายังใช้ “คุ๊กกี้” เพื่อประโยชน์ในรายการแนะนำผู้ใช้บริการดังรายละเอียดในส่วนของตั้มซีวิล “คุ๊กกี้” ของเราถูกเข้ารหัสเพื่อว่าที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ จะสามารถถูกแปลโดย ตั้มซีวิล เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เราได้รับจากท่านอาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการบริการและการส่งเสริมการตลาดของเรา
ข้อกำหนด และ เงื่อนไขในการแลกของรางวัล
สำหรับข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนนี้ทางตั้มซีวิล แยกออกเป็นอีกส่วน ซึ่งอยู่ในส่วนของโครงการ Engfanatic Member Rewards โดย คลิกอ่านข้อกำหนดเงื่อนไข โครงการ Member Rewards ได้ที่นี่