หัวข้อรายการอบรมที่กำลังจะมีขึ้น

รายการอบรม-สัมมนาที่กำลังจะมีขึ้น 2562 - 2563>> TJS001: เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็กและจุดต่อโดยวิธี Unified Method รุ่นที่ 1 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)    เปิดรับสมัคร
  [ 17 - 18 สิงหาคม 2562 ]


>> TJS002 :  เทคนิคการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง SDM รุ่นที่ 1    เปิดรับสมัคร
 

[ 24 - 25  สิงหาคม 2562 ]>> CEM020 :  การประยุกต์ใช้ Microsoft Project เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 1    เปิดรับสมัคร
 

[ 7 - กันยายน 2562 ]>> STD067 : การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 13  เปิดรับสมัคร  BITEC   3,600 บ.
  [  18 - 19  กันยายน 2562 ]


>> TJA002 : เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการต่อยอด รุ่นที่ 2 (รุ่นพิเศษ)   เปิดรับสมัคร  BITEC   888 บ.
  [  20  กันยายน 2562 ]


>> TJS003 : การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (FEM) เบื้องต้นในงานวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 2    เปิดรับสมัคร
  [ 5  -  6 ตุลาคม 2562 ]


>> STD068 : การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 13   เปิดรับสมัคร
  [ 19  -  20 ตุลาคม 2562 ]


>> TCC005 : เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนงานโครงสร้าง ประสบการณ์จริง + จป.) รุ่นที่ 4 (ภูเก็ต)   เปิดรับสมัคร
  [ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 ]


>> TJC001 : เทคนิคการประมาณราคางานและถอดแบบก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 1   เปิดรับสมัคร
  [ 9 พฤศจิกายน 2562 ]


>> STD069 :  การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 7   เปิดรับสมัคร
  [ 23  -  24 พฤศจิกายน 2562 ]


>> IES074 : การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.21) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6   เปิดรับสมัคร
  [ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ]


>> STR002 : เทคนิคการออกแบบและทำรายการคำนวณ เพื่อขอยื่นอนุญาตก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2    เปิดรับสมัคร
  [ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ] (จ.เชียงใหม่)


   ปี 2563 / 2020


>> EPE018 : งานเก๋า 2020 / ครบ 20 ปี TumCivil (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 7)    เปิดรับสมัคร   2,500 บ.
  [ 25 มกราคม 2563 ]


   
  หลักสูตรที่เตรียมไว้
>> TJA002:  การศึกษาดูงานการดึงลวดโพสเทนชั่นจากสถานที่จริง รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
>> TJA003:  การศึกษาดูงานการประกอบแผ่นพรีคาสท์จากสถานที่จริง รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
>> TJD005  : การติวเทคนิคการออกแบบสระว่ายน้ำและถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 1   รอลงรายละเอียด
   
   
   
 
 ผังที่นั่ง   Notebook    NEW    COOL   1,000 บ. Public Course   TJ  ติวสอบ / ติวพื้นฐาน / ติวเลื่อนระดับ  จ.เชียงใหม่      รอลงรายละเอียด   BITEC   เปิดรับสมัคร
 
 
 
 


สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการอบรม by TumCivil.com


 


 


 

TumCivil QC Training Center