IHT004 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงาน การใช้ชีวิต และความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง (In-House Training) อ่าน 4,089

จบการอบรม

หัวข้อ: การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงาน การใช้ชีวิต และความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง (In-House Training) จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: IHT004
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ดร.ธเนศ วีระศิริ, อ.สงกรานต์ เม่นทอง, อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
ค่าอบรม: 0 บาท
เปิดรับสมัคร: -
วันที่อบรม/สัมมนา: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18:30 น.
จำนวนวันที่อบรม: (9 ชม.) 1
รายละเอียด: อบรมที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 60 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 0 ที่นั่ง
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 60 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


ชมรูปบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประสบการณ์ต่างๆ การใช้ชีวิต และความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง (บริษัท ยายบัวการช่าง จำกัด) (In-House Training) (14 ก.พ.58) การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประสบการณ์ต่างๆ และความปลอดภัยในการก่อสร้าง  (14 ก.พ.58) new window (new window)

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร ภายใน บริษัท ยายบัวการช่าง จำกัด (Facebook)
 

 

 

 

หัวข้อ :    การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงาน การใช้ชีวิต และความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

 

วัตถุประสงค์  :   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน การใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผน และการทำงานอย่างมืออาชีพในการก่อสร้าง

 

จัดโดย :   เว็บไซต์ TumCivil.com และ ทีมงานวิศวกรจาก TumCivil.com

 

สำหรับ  :  บริษัท ยายบัวการช่าง จำกัด / 60 ที่นั่ง (In-House Training)

 

วิทยากร  :    1. ดร.ธเนศ วีระศิริ (อดีตเลขาธิการ วสท. / ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆในการก่อสร้าง)

2. อ.สงกรานต์ เม่นทอง (วิศวกรด้านความปลอดภัย เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัย (ภย.35896 / จป.3477)

3. อ.ยุทธนา ทับทิมทอง (เจ้าของ QuickDesign / ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการก่อสร้าง / เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ / การก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป)

 

สถานที่ในการบรรยาย :    โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้

 

วันที่ในการบรรยาย  :       วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

 

จำนวนผู้เข้าอบรม  :         60 ท่าน

 

เวลาในการบรรยาย :    8.30 18.00 น.

 

เอกสารประกอบการบรรยาย :  จัดพิมพ์แบบรูปเล่มอย่างดี
 

ตารางเวลาในการบรรยาย :
 

   
7.30 - 8.30 น.
ลงทะเบียน
   
8.30 น. - 12.30 น.
1. ดร.ธเนศ วีระศิริ
 
 - ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อการทำงานและควบคุมงาน ประสบการณ์ต่างๆที่เจอมา
 
 - การแก้ปัญหางานก่อสร้างต่างๆ การควบคุม งานก่อสร้าง
 
 - การแก้ปัญหางานฐานราก
   
 13.15 น. - 15.30 น.
2. อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
 
- การควบคุมงานก่อสร้าง / เทคนิคต่างๆในการก่อสร้าง
 
 
 15.30 น. - 18.30 น.
3. อ.สงกรานต์ เม่นทอง
 
- ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 

* หมายเหตุ

เลี้ยงอาหารกลางวันแบบโต๊ะจีน /  อาหารว่าง และ ชา กาแฟช่วงเบรค
   ผู้ดำเนินการ :   นายอธิพัชร์ ศรเกตุ TumCivil.com โทร. 089-4990739

 

การประชาสัมพันธ์ :  ผ่านหน้าเว็บ TumCivil.com และ ในกลุ่มต่างๆ ประชาสัมพันธ์ บจก. ยายบัวการช่าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)