Upgrade Visual RC 1.7, DX, DX-2, A.Frame -> WRCM (โดยวิธี WSD)

Upgrade Visual RC 1.7, DX, DX-2, A.Frame -> WRCM (โดยวิธี WSD) อ่าน 6,832

31-0212 รหัส ESRC00018
list price: 7,000.00
our price: 5,000.00
member price: 5,000.00

Upgrade Visual RC 1.7, DX, DX-2, A.Frame -> WRC (โดยวิธี WSD)

Visual RC DX-2 ออกแบบโครงสร้างค.ส.ล. + ออกแบบหน้าตัด (USB HardLock/ WSD + SDM) / 'บุคคลทั่วไป

Visual RC DX-2 ออกแบบโครงสร้างค.ส.ล. + ออกแบบหน้าตัด (USB HardLock/ WSD + SDM) / 'บุคคลทั่วไป อ่าน 8,915
HOT

31-0163 รหัส ESRC00008
list price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรม Visual RC DX (USB) ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มิติ แบบคิดทั้งชั้น + ออกแบบหน้าตัด ของคนไทย (USB HardLock) (ทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน+กำลัง)

WRCM ออกแบบ ค.ส.ล. แบบคิดทั้งหลัง โดยวิธี WSD

WRCM ออกแบบ ค.ส.ล. แบบคิดทั้งหลัง โดยวิธี WSD อ่าน 12,579

31-0211 รหัส ESRC00017
list price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรม WRCM ออกแบบ ค.ส.ล. แบบคิดทั้งหลัง โดยวิธี WSD

โปรแกรม DON_POST 1.20 (วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น)

โปรแกรม DON_POST 1.20 (วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น) อ่าน 16,845
HOT

31-0205 รหัส ESPT00016
list price: 17,000.00
our price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้วิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน ค.ส.ล. และ พื้นโพสต์เทนชั่น อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน + คูปองอบรม + ใบรับรองโปรแกรม

โปรแกรม DON_RC 2.40 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ อาคาร คสล.ของไทย)

โปรแกรม DON_RC 2.40 (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ อาคาร คสล.ของไทย) อ่าน 48,360
HOT

31-0193 รหัส ESRC00012
list price: 17,000.00
our price: 12,500.00
member price: 12,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน + คูปองอบรม + ใบรับรองโปรแกรม