Upgrade Visual RC 1.7, DX, DX-2 -> ERC 3 (R.2)

Upgrade Visual RC 1.7, DX, DX-2 -> ERC 3 (R.2) อ่าน 4,842
HOT

31-0196 รหัส ESRC00013
list price: 10,000.00
member price: 10,000.00

อัพเกรด โปรแกรม Visual RC 1.7 , DX และ DX-2  ไปยัง โปรแกรม ERC 3 (R.2) (USB Hardlock ตัวเดิม)

Upgrade ERC 3 (R.1) -> ERC 3 (R.2)

Upgrade ERC 3 (R.1) -> ERC 3 (R.2) อ่าน 4,052
HOT

31-0197 รหัส ESRC00014
list price: 5,000.00
member price: 5,000.00

อัพเกรด โปรแกรม ERC 3 (R.1) ไปยัง โปรแกรม ERC 3 (R.2) (USB Hardlock ตัวเดิม)

โปรแกรม DON_RC_SDM (วิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล ถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งอาคาร โดยวิธีกำลัง)

โปรแกรม DON_RC_SDM (วิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล ถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งอาคาร โดยวิธีกำลัง) อ่าน 17,481

31-0256 รหัส ESRC00026
list price: 15,500.00
member price: 15,000.00

ดอนอาร์ซีเอสดีเอ็ม (DON_RC_SDM) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ ดีเทล และถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยประมวลผลพร้อมกันทั้งอาคารอย่างอัตโนมัติ
----------------------------------------------------
ซื้อวันนี้อบรมฟรี และ ในกล่องประกอบด้วยชุดโปรแกรม + Hardlock + คู่มืิอ + VDO การสอน

WRCM ออกแบบ ค.ส.ล. แบบคิดทั้งหลัง โดยวิธี WSD

WRCM ออกแบบ ค.ส.ล. แบบคิดทั้งหลัง โดยวิธี WSD อ่าน 12,991

31-0211 รหัส ESRC00017
list price: 12,000.00
member price: 12,000.00

โปรแกรม WRCM ออกแบบ ค.ส.ล. แบบคิดทั้งหลัง โดยวิธี WSD

Upgrade Visual RC 1.7, DX, DX-2, A.Frame -> WRCM (โดยวิธี WSD)

Upgrade Visual RC 1.7, DX, DX-2, A.Frame -> WRCM (โดยวิธี WSD) อ่าน 6,984

31-0212 รหัส ESRC00018
list price: 7,000.00
our price: 5,000.00
member price: 5,000.00

Upgrade Visual RC 1.7, DX, DX-2, A.Frame -> WRC (โดยวิธี WSD)