ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การเขียนแบบพรีคาสท์ (Precast) ด้วย Allplan อย่างมืออาชีพ

ONLINE TRAINING - เรียนออนไลน์ - การเขียนแบบพรีคาสท์ (Precast) ด้วย Allplan อย่างมืออาชีพ อ่าน 4,467
HOT

68-0229 รหัส OBT001
list price: 6,500.00
our price: 2,999.00
member price: 2,999.00

เรียนจากเอกสารเป็นเล่ม และ คลิป VDO + Live สดในกลุ่มปิด การอบรมแบบบุฟเฟต์ (Online Buffet Training) ไม่อั้น เรียนออนไลน์ที่บ้านได้ +++ มีทั้งสอนสด Live และ คลิป VDO ตลอด ไม่แพง ทุกคนที่มีเน็ตสามารถเรียนได้ตลอด ทุกที่ ทุกเวลา

ร่วมสนับสนุน เป็นพาร์ทเนอร์ สปอร์นเซอร์ ในการจัดอบรมสัมมนา และ ลงเว็บไซต์ (เป็นการลงโฆษณาโดยการศึกษา

ร่วมสนับสนุน เป็นพาร์ทเนอร์ สปอร์นเซอร์ ในการจัดอบรมสัมมนา และ ลงเว็บไซต์ (เป็นการลงโฆษณาโดยการศึกษา อ่าน 1,679
COOL

67-0220 รหัส SPC001
list price: 10,000.00
member price: 10,000.00

เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและองค์กรของท่าน ในรูปของการสนับสนุนการอบรม ลงโลโก้ ข้อความหน่วยงานของท่านในหนังสือ เอกสารอบรม หรือ ลงใน VDO ในช่องของเรา รวมทั้งในเว็บทั้งระบบ

หลักสูตร ช่างเทศบาล + อบต. เข้มแข็ง พร้อมประสบการณ์ 1

หลักสูตร ช่างเทศบาล + อบต. เข้มแข็ง พร้อมประสบการณ์ 1 อ่าน 1,915
HOT

65-0167 รหัส ABT001
list price: 200,000.00
member price: 200,000.00

หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของช่างเทศบาล ช่างอบจ. หน่วยงานท้องถิ่นให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น