Upgrade ERC 3 (R.1) -> ERC 3 (R.2)

Upgrade ERC 3 (R.1) -> ERC 3 (R.2) อ่าน 1,655
HOT

31-0197 รหัส ESRC00014
list price: 5,000.00
member price: 5,000.00

อัพเกรด โปรแกรม ERC 3 (R.1) ไปยัง โปรแกรม ERC 3 (R.2) (USB Hardlock ตัวเดิม)

โปรแกรม EZ Precast ออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (คาน, พื้น, เสา, ผนัง)

โปรแกรม EZ Precast ออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (คาน, พื้น, เสา, ผนัง) อ่าน 7,306
HOT

31-0184 รหัส ESDA00010
list price: 2,500.00
our price: 2,000.00
member price: 1,500.00

โปรแกรม EZ Precast ออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (คาน, พื้น, เสา, ผนัง)

โปรแกรม ERC 3D ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 1.0)

โปรแกรม ERC 3D ออกแบบ ค.ส.ล. (Release 1.0) อ่าน 2,150
HOT

31-0180 รหัส ESRC00010
list price: 10,000.00
member price: 10,000.00

ERC 3 (Release 1) เป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง อาคาร คสล.ก็มีความสามารถคล้ายกับ Visual RC แต่เปลี่ยน Engine การวิเคราะห์โครงสร้าง เดิม เป็น 3D Frame Analysis / Matrix Method และพื้นฐานการโมเดลโครงสร้าง เป็น Finite Element

DVD ชุดรวมโปรแกรม TumCivil.com + VDO งานช่าง + คู่มือวิศวกรโยธาและนายช่าง 1 เล่ม

DVD ชุดรวมโปรแกรม TumCivil.com + VDO งานช่าง + คู่มือวิศวกรโยธาและนายช่าง 1 เล่ม อ่าน 1,967

36-0046 รหัส ESUT00005
list price: 1,000.00
our price: 900.00
member price: 900.00

คู่มือวิศวกรโยธา Civil Engineering Handbook 1 เล่ม + DVD รวมโปรแกรม 1 ชุด

โปรแกรม DON_RC (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ อาคาร คสล.ของไทย)

โปรแกรม DON_RC (วิเคราะห์ ออกแบบ และ ถอดวัสดุ อาคาร คสล.ของไทย) อ่าน 41,437
HOT

31-0193 รหัส ESRC00012
list price: 17,000.00
our price: 12,500.00
member price: 12,000.00

โปรแกรมคนไทยใช้ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างง่าย + คู่มือ + Hardlock + VDO สอนใช้งาน + คูปองอบรม + ใบรับรองโปรแกรม