โปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS วิธี ASD (โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก) อ่าน 55,896
HOT

32-0216 รหัส ESDA00012

โปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS วิธี WSD เป็น Spreadsheet ออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Design) อย่างมืออาชีพ พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

list price: 5,500.00
our price: 5,000.00
member price: 5,000.00

Quantity / จำนวน

Brand / ยี่ห้อ

TumCivil Sermpun

Options / ออฟชั่น

หมวดสินค้า: ออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Design)

NEO SOFT


ไฟล์โปรแกรม Updated ครั้งที่ 5 + คู่มือ (14 / 01 / 66) = ดาวน์โหลดที่นี่ (ต้องใช้กับ USB Lock)
 


 


รายการอัพเดทครั้งนี้ (7 / 03 / 62)  1.เพิ่มชุดคำสั่ง ให้โปรแกรมเลือกใช้ความยาวเสาเพื่อออกแบบ(จาก 2 แนวแกนที่ผู้ใช้ป้อนค่า ไม่ใช่ล็อคไว้ที่ยาว 3 เมตร)
  2.เพิ่มเติม ส่วนติดต่อ(GUI) และปรับปรุงข้อมูล ส่วนการออกแบบโครงสร้างไม้รับแรงดัด
  3.เพิ่มเติม การออกแบบโครงสร้างไม้รับแรงอัด (ทั้งเสาเดี่ยว และเสาประกับพุก)
  {หมายเหตุ: หากใช้ปุ่ม "พิมพ์เอกสาร" แล้วในหน้า Print Preview ไม่ปรากฎว่ามีรูป...ให้ปิดหน้าต่าง Print Preview...แล้วไปใช้ปุ่มพิมพ์เอกสารในรูปแบบ .pdf แทน คือปุ่ม "บันทึก{.pdf}"}


รายการอัพเดทครั้งนี้ (6 / 11 / 61)


  1.เพิ่มเติม ส่วนติดต่อ(GUI)การออกแบบโครงสร้างไม้
  2.เพิ่มเติม ส่วนติดต่อ(GUI) "ข้อมูลเพิ่มเติม" หลักการวางแปในส่วนของการออกแบบแป
  3.เพิ่มเติม ส่วนติดต่อ(GUI)ในส่วนของการออกแบบแป กรณีไม่มี Sag Rod และกรณีมี Sag Rod
  4.เพิ่มเติม ส่วนติดต่อ(GUI)ในส่วนของ "แหล่งความรู้เสริม"
  5.เพิ่มเติม ส่วนติดต่อ(GUI)ในส่วนของการออกแบบ Column Base Plate
  6.ปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลรายละเอียด ในส่วนของการออกแบบ Column Base Plate
  7.เพิ่มข้อมูลตารางเหล็กกล่อง "รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส" ทั้งในส่วนการออกแบบแป ออกแบบโครงสร้างรับแรงดึง ออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด โครงสร้างรับอัด โครงสร้างคาน-เสา
  8.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนการหาค่าคงที่ Cb & Cm ในส่วนการออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด การออกแบบโครงสร้างคาน-เสา
  9.เพิ่มเติม ส่วนติดต่อ(GUI)ในส่วนของ "ข้อแนะนำการใช้งาน"
  {หมายเหตุ: หากใช้ปุ่ม "พิมพ์เอกสาร" แล้วในหน้า Print Preview ไม่ปรากฎว่ามีรูป...ให้ปิดหน้าต่าง Print Preview...แล้วไปใช้ปุ่มพิมพ์เอกสารในรูปแบบ .pdf แทน คือปุ่ม "บันทึก{.pdf}"}


รายการอัพเดทครั้งนี้ (14 / 08 / 61)

  1.ปรับเปลี่ยนการแสดงผล(บางส่วน)และ
  2.ปรับลดขนาดขนาดของฟอนต์จาก 16 เป็น 14
  3.เพิ่มส่วนการออกแบบโครงสร้างไม้ ครั้งนี้จะมีเฉพาะการออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด เช่น คาน ตง แป จันทัน ขื่อ อเส ตะเฆ่ แม่บันได ฯ
  4.เพิ่มความรู้เสริมเรื่อง Shear Center ซึ่งสำคัญมากทั้งต่อการออกแบบและการก่อสร้างฯ แต่วิศวกรผู้ออกแบบ มักมองข้าม(อาจเพราะไม่ทราบ ไม่เข้าใจ ฯ) ทั้งๆที่เป็นสิ่งสำคัญแลอันตรายไม่น้อย

[สรุปความสามารถของโปรแกรม] ณ ขณะนี้

  1.ออกแบบขนาดหน้าตัดให้โดยอัติโนมัติ
  2.เหล็กฯเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1227,1228,107
  3.มีส่วนหน้าปกรายการคำนวณ และส่วนข้อกำหนดการออกแบบ เตรียมไว้ให้ด้วย
  4.ส่วนออกแบบแปหรือระแนง และเหล็กท่อนกันโก่ง(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  5.ส่วนออกแบบโครงสร้างรับแรงดึง(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  6.ส่วนออกแบบโครงสร้างรับแรงอัด(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  7.ส่วนออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  8.ส่วนออกแบบโครงสร้างรับแรงดัดและแรงอัด(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  9.ส่วนออกแบบ TRUSS(ใช้ในส่วนที่ 5 และ 6 ออกแบบ)
  10.ส่วนออกแบบแผ่นเหล็กรองเสา และแนะวิธีลดความหนาแผ่นเหล็กรอง(ละเอียดยิ้บตามทฤษฎีและมาตรฐาน)
  11.ส่วนออกแบบ CELLULAR BEAM(ละเอียดยิ้บ)
  12.ส่วนออกแบบโครงสร้างไม้รับแรงดัด
  13.ส่วนความรู้เพิ่มเติม
  14.ส่วนการวิเคราะห์คาน(หลักการรวมผล)
 

รายการอัพเดทครั้งนี้ (17 / 07 / 61)

  1.เพิ่มการวิเคราะห์และออกแบบแปหรือระแนง...(ละเอียดมากครับ)
  2.เพิ่มการออกแบบเหล็กท่อนกันโก่ง(Sag Rod)...(ที่ละเอียดและถูกต้อง)
  3.แก้ไขปรับปรุงการออกแบบ Column Base Plate...และรวมถึงได้ทำการ...เขียนการวิเคราะห์และออกแบบขึ้นใหม่ในส่วนกรณีของเสารับ Large Moment(e>L/6) โดยใช้ทฤษฎีคาน คสล....และเพิ่มข้อแนะนำในการลดความหนาของแผ่นเหล็กรองฯ
 

รายการอัพเดทครั้งนี้ (5 / 06 / 61)

  1.ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของ "ข้อกำหนด"
  2.เพิ่มส่วนการออกแบบ "Cellular/Castellated" Member
  3.ปรับปรุงภาพประกอบการออกแบบใหม่ ให้ดูดีและสื่อความหมายที่ง่ายขึ้น ทั้ง
    -ในส่วนของการออกแบบ Flexural Member
    -ในส่วนการออกแบบ Compression Member
    -ในส่วนการออกแบบ Beam-Column Member
    -ในส่วนของค่า k ทั้งหมด (ทั้งในส่วนออกแบบ Tension, Compression และ Beam-Column Member)
    -ในส่วนของค่า U สำหรับส่วนออกแบบ Tension Member
  4.จัดใหม่หน้าฟอร์ม GUI ส่วนการออกแบบ Column Base Plate
  5.เพิ่มฟอร์มอธิบายเรื่องค่า Cm & P-Delta Effect ส่วนการออกแบบ Beam-Column
  6.Pop hint เพิ่มเติมข้อมูล คำอธิบายในส่วนต่างๆที่มากขึ้น

 

 
เข้ากลุ่ม Facebook NEO คุยกับสมาชิกผู้ใช้ และ อ.เสริมพันธ์ ได้ที่นี่
  โปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS (Spreadsheets)

การใช้งานโปรแกรม
เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยงาน ในส่วนขั้นตอนของการออกแบบองค์อาคารโครงสร้างเหล็ก

ทฤษฎีการออกแบบ
-  ออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable Stress Design, ASD.)
-  ออกแบบเป็นไปตาม มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ ของ ว.ส.ท. (EIT. Standard 1015)

ความสามารถในการออกแบบ (ปัจจุบันและเตรียมในเวอร์ชั่นถัดไป)
-  ใช้ออกแบบเฉพาะกับเหล็กรูปพรรณชนิดรีดร้อน (Hot Rolled Steel) และรีดเย็น (Cold Rolled Steel) ตามมาตรฐาน มอก.108 มอก.1227 และ มอก.1228 เท่านั้น
-  มีส่วนข้อกำหนดในการออกแบบ
-  ออกแบบโดยใช้หลักการ Optimum weight
-  ออกแบบแปหรือระแนง
-  ออกแบบ Sag Rod
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงดึง
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงอัด
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงดัด
-  ออกแบบโครงสร้างรับแรงอัดร่วมกับแรงดัด
-  ออกแบบโครงสร้าง Cellular Beam
-  ออกแบบแผ่นเหล็กรองฐานเสา
-  ออกแบบจุดต่อ (บางส่วน)

คุณลักษณะเด่น
-  ใช้งานได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน
-  มีคำอธิบายในทุกช่องที่ต้องป้อนข้อมูล
-  มีข้อมูลเสริมเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการออกแบบ
-  เหล็กมีขนาดและคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.
-  ประมวลผลทันทีเมื่อปรับเปลี่ยนข้อมูล
-  ตารางเหล็กสามารถแก้ไข เพิ่ม ลด ปรับเปลี่ยนได้
-  จัดรูปแบบการพิมพ์สวยงาม
-  มีหน้าปกเอกสารรายการคำนวณ
-  มีตัวช่วยวิเคราะห์โครงสร้างโดยหลักการรวมผล (superposition method)ผู้พัฒนาโปรแกรมฯ

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
B. Eng (Civil), M. Eng (Civil-KKU)

 


ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม NEO STEEL. V.5 PLUS

 

กดชำระเงินได้เลยครับ แล้วแจ้งโอนหน้าเว็บหรือทางไลน์


Line ID = @tumcivil.com  มาเลย


สั่งซื้อปริมาณมาก / สั่งซื้อให้องค์กรหลายชุด

ท่านสามารถสั่งซื้อ License ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริษัท หรือขอใบเสนอราคา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของไทย (พัฒนาโดยทีมงาน TumCivil.com) และของต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ โดยตรงได้ที่ แบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บแบบกรอกเอง / ติดต่อสอบถาม
หรือ โทร. 089-499-0739

โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนครับ

ระเบียบใหม่ของเราเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ Software / Hardware

กรณีซอฟต์แวร์ Software หรือ สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิลเงินสด ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป (ราคาถูกที่สุด)
• ถ้าชำระเป็นเงินสด / บิล VAT ราคาจะเป็นราคาบุคคลทั่วไป หรือ ราคาบริษัท (+ VAT 7%)
• ถ้าขำระเป็นเช็ค / ชำระเป็นเครดิตเทอม วางบิล ส่งของ รับเช็ค จะเป็นราคาที่แพงที่สุด เช่นต้องให้เราไปวางบิล

กรณี อุปกรณ์ช่าง ฯลฯ Hardware หรือ สินค้าอื่นๆ
• ชำระได้ทุกวิธี ทุกทาง โดยเราสามารถให้เครคิตได้นานถึง 120 วัน และมีบริการผ่อนชำระด้วย

ที่ราคาบริษัท หรือ หน่วยงานราชการแพงกว่า เพราะว่า......
• เราเป็นการบริการซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานให้องค์กรของท่าน มีค่าปรึกษา สอบถามได้ตลอด
• ถ้าอุปกรณ์มีปัญหา เปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งซอฟต์แวร์ให้ฟรี (ยกเว้น Hardware หายที่ต้องซื้อใหม่)
กรณีศึกษา เช่น บางบริษัทเปลี่ยนพนักงานใหม่ เปลี่ยนระบบใหม่ เราต้องไปบริการทั้งหมด ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาปีละประมาณ 20,000 บาท / ไลเซนส์ หรือ กรณีท่านต้องให้พนักงานใหม่มาถามกับทางเรา เรายินดีบริการให้ฟรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)