charge สารป้อน [อุตสาหกรรมเหล็ก]: ประจุ, อัดประจุ, อัดไฟ [อิเล็กทรอนิกส์]
chassis แท่นเครื่อง [ไฟฟ้ากำลัง]: แท่นเครื่อง, โครง [อิเล็กทรอนิกส์]: แชสซี [ยานยนต์]
chip เศษไม้, สะเก็ดไม้, [ช่างก่อสร้าง]: ชิ้นไม้สับ, สะเก็ดไม้ [ป่าไม้]: ชิป, ชิ้นผลึก, ชิ้นสารกึ่งตัวนำ [อิเล็กทรอนิกส์]: ชิป [คอมพิวเตอร์]
Chipping การสกัด [อุตสาหกรรมเหล็ก]: การกระเทาะ [สี-วาร์นิช]
chopper คนตัดไม้ [ป่าไม้]: ชอปเปอร์ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
chute รางเท, รางลำเลียง, ปล่องระบาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: รางปล่อยไม้ [ป่าไม้]
Dashboard แผงหน้าปัด [ยานยนต์]: เชิงชาย [ช่างก่อสร้าง]
diaphragm ไดอะแฟรม [ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์]: ม่านแสง, แผ่นสายใย [สำรวจ]: ไดอะแฟรม, กลีบ, แผ่น(ช่องรับแสง) [วิชาถ่ายภาพ]: กะบัง [การชุบเคลือบโลหะ]
dish จาน, ชาม [ช่างก่อสร้าง]: จานรองหัวซุง [ป่าไม้]: จาน(ไมโครเวฟ) [ไฟฟ้าสื่อสาร]
discharge ปริมาณถ่ายเท [สำรวจ]: น้ำระบายทิ้ง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: การคายประจุ [อิเล็กทรอนิกส์]: การปล่อยประจุ [ไฟฟ้ากำลัง]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z