Shear Force Diagram ไดอะแกรมแรงเฉือน
Hinge Support ฐานรองรับแบบจุดต่อหมุน
Lower Bound Theorem ทฤษฎีขอบเขตต่ำ
Upper Bound Theorem ทฤษฎีขอบเขตสูง
Conjugate Beam Theory ทฤษฎีคานคอนจูเกต
Theorem of Betti ทฤษฎีเบตตี
Reciprocal Theorem ทฤษฎีผกผัน
Moment Area Theorem ทฤษฎีพื้นที่โมเมนต์
Theorem of Maxwell ทฤษฎีแม็กซเวลล์
Theorem of Least Work ทฤษฎีลีสเวอร์ค
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z