STD084 การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 16 อ่าน 11,261

จบการอบรม

หัวข้อ: การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 16 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: STD084
ผู้บรรยาย-วิทยากร: ศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: -
ค่าอบรม: 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ลดพิเศษ
เปิดรับสมัคร: 21 ตุลาคม 2566 - 22 ตุลาคม 2566
วันที่อบรม/สัมมนา: 21 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
22 ตุลาคม 2566 เวลา 17:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (18 ชม.) 2
รายละเอียด: เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 2566
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 56 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 29 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 27 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 

ชมรูปบรรยากาศการอบรมรายการนี้ได้ที่นี่ (ผ่านไปแล้ว)

  การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 16  (21 - 22 .ค.66)

 


สามารถรับ CPD ได้ 10 PDU ตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่


 

อัพเดทเพิ่มเติม....เอกสารใหม่สุด

กฎกระทรวงแผ่นดินไหวปี 64 ตัวใหม่

อัพเดทเพิ่มเติมไปอีก

การออกแบบความแข็งแรงของโครงข้อแข็ง

ตัวอย่างการคำนวณ

โครงต้านแรงดัดความเหนียวปานกลาง

และโครงต้านแรงดัดความเหนียวพิเศษ ++

มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ล่าสุด

 

 

ลูกค้าบุคคลมาอบรมซ้ำ รุ่นที่ 1 - 15 จ่ายเพียง 3,000 บาท

ลูกค้าบุคคลที่เคยอบรม Online ทุกรายการไปแล้ว จ่ายเพียง 4,000 บาท

ลูกค้าบุคคลที่เคยอบรม ที่ รร. MIDAS / STAAD / RFEM ไปแล้ว จ่าย 3,500 บาท

ลูกค้าบุคคลที่เคยอบรมที่ รร. ETABS / SAP2000 ไปแล้ว จ่ายเพียง 3,500 บาท

 

(*กรณีเป็นบุคคลเท่านั้น......กรณีบริษัทราคา ท่านละ 4,815 บาท)

หรือ ในนามบริษัท เมล์มาที่ [email protected]

 


เล่มที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้...

เอกสารคู่มืออ้างอิง + คู่มือปฏิบัติการ + คู่มือการทำงาน

คู่มืออบรมปกแข็งอย่างดี 1 เล่ม + VDO บรรยาย + VDO เพิ่มเติม +

(Special Editon V.15...จัดทำพิเศษ คู่มืออบรม.. คุณภาพแบบ Textbook)

 

 
 

รูปประกอบการอบรมครั้งนี้

 

 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 

 

 

 


วัตถุประสงค์ และ เหตุผล :
เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจถึงการออกแบบโครงสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารต้านทางแรงแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้อง และกล้าที่จะเลือกใช้อย่างถูกวิธี โดยเน้นการสอนแบบสมัยใหม่ เน้นทฤษฎีและการนำไปใช้โดยสามารถลงมือทำงานภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึงการสอนครั้งนี้เน้นการสอนตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิศวกรรมสถาน และส่วนการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวนั้นภายใต้กฎกระทรวง และ มยผ.1301 / 1302-61 โดยเสนอวิธีการคำนวณแรงเฉือนที่ฐานอาคารตามข้อกำหนดของ Uniform Building Code (UBC)  โดยการเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอน โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ทางทึมงาน TumCivil.com ได้จัดทำหนังสือคู่มือตำราของวิทยากรให้ด้วยซึ่งเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อบรมเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้เป็นคู่มือตำราอ้างอิง

         ในการออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหวนั้น ถือว่าเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบชิ้นส่วนองค์อาคารต่างๆโดยเชื่อมองค์ความรู้เข้าด้วยกัน โดยการออกแบบอาคารดังกล่าวนอกจากจะออกแบบให้รับน้ำหนักทางดิ่งได้แล้ว ยังต้องมีการออกแบบให้สามารถต้านทางแรงกระทำทางด้านข้างได้ด้วย และผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความเข้าใจหลักการในการออกแบบอาคารอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการอบรมในครั้งนี้จะประกอบด้วยการออกแบบให้รับแรงกระทำเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกซึ่งใช้ในการออกแบบอาคารทั่วไป และแรงกระทำทางด้านข้างเนื่องจากแรงลมและแรงแผ่นดินไหว ซึ่งในต่างประเทศวิธีการออกแบบให้รับแรงกระทำด้านข้างนี้นิยมกันมากในหลายประเทศ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของวิศวกรไทยให้เรียนรู้และเข้าใจในการออกแบบดังกล่าวได้ ทาง TumCivil.com จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองและเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ดังกล่าว

        แรงแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความซับซ้อนในการเกิด ซึ่งทำให้คาดการณ์ขนาดความรุนแรงและระยะเวลาในการเกิดได้ยาก ในการเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง ขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหวขึ้นอยู่กับขนาดของแหล่งกำนิดแผ่นดินไหว ระยะห่างจากแนวรอยเลื่อนไปยังตัวอาคาร ระยะเวลาการสั่นของพื้นดิน ความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหว และสภาพชั้นดินของที่ตั้งอาคาร หากกล่าวโดยลักษณะของแรงกระทำต่ออาคาร พฤติกรรมของแรงแผ่นดินไหวกระทำต่ออาคารแตกต่างจากแรงลม เนื่องจากแรงลมเป็นแรงดันกระทำที่ตัวอาคารโดยตรง แต่แรงแผ่นดินไหวเป็นแรงกระทำที่ฐานอาคาร ผลักให้ฐานอาคารมีการเคลื่อนที่ไป เป็นผลให้เกิดแรงเฉื่อยจากภายในมวลของโครงสร้าง ส่งแรงผลักอาคารกลับมา จึงทำให้โครงสร้างสั่นไหว ขนาดการสั่นของโครงสร้างนี้ขึ้นอยู่กับค่ามวล สติฟเนส ความหน่วงของโครงสร้าง และอัตราเร่งที่ฐานจากแรงแผ่นดินไหว เป็นหลัก นอกจากนี้ ขนาดการสั่นของโครงสร้างยังขึ้นอยู่กับคาบการสั่นธรรมชาติของโครงสร้าง และคาบการสั่นของคลื่นแผ่นดินไหวรวมทั้งคาบการสั่นของชั้นดินอีกด้วย ดังนั้นวิศวกรผู้ออกแบบอาคารจึงจำเป็นต้องมีความรู้ลักษณะของแรงแผ่นดินไหว และพฤติกรรมของโครงสร้างต่อแรงแผ่นดินไหวอย่างพอเพียง

        โครงสร้างอาคารที่ดีจะต้องมีกำลังความแข็งแรงเพียงพอเพื่อป้องกันการพังทลายขององค์อาคาร มีค่าสติฟเนสขององค์อาคารรับแรงด้านข้างเพียงพอเพื่อป้องกันการโยกไหวตัวที่มากเกินไป มีรูปทรงที่มั่นคงเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำเนื่องจากโมเมนต์ของแรงกระทำด้านข้าง และมีค่าความเหนียวที่เพียงพอเพื่อให้สามารถโยกไหวตัวไปมาได้เนื่องจากแรงกระทำในลักษณะกลับไปมา การออกแบบโครงสร้างเหล่านี้ วิศวกรผู้ออกแบบจะต้องกำหนด วิเคราะห์และคำนวณ รวมทั้งเลือกระบบโครงสร้างอาคารอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจจะใช้ โครงข้อแข็ง โครงสร้างกำแพงรับแรงเฉือน โครงสร้างค้ำยัน หรือโครงสร้างผสมโครงข้อแข็ง-กำแพงรับแรงเฉือน อย่างใดอย่างหนึ่ง โครงสร้างเหล่านี้ มีคุณสมบัติในการรับแรงแผ่นดินไหวที่แตกต่างกัน การเลือกประเภทของโครงสร้างว่าจะใช้แบบใด จึงควรมีความรู้ในพฤติกรรมของโครงสร้างแต่ละแบบอย่างเพียงพอ

        นอกจากนี้ รูปแบบและลักษณะของโครงสร้างอาคารก็เป็นสิ่งสำคัญต่อกำลังต้านทานแรงแผ่นดินไหว รูปแบบอาคารที่ดีควรมีลักษณะสมมาตรทั้งแนวราบและแนวดิ่ง มีการจัดวางตำแหน่งระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการบิดตัวของอาคารเนื่องจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างตำแหน่งของแรงกระทำและแรงต้านทานแผ่นดินไหว มีการออกแบบขนาดและจัดวางตำแหน่งเสาและผนังกำแพงอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการวิบัติแบบชั้นอ่อน เป็นต้น ดังนั้น การออกแบบโครงสร้างอาคารต้านทานแผ่นดินไหวจึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้และทักษะพิเศษแตกต่างจากการออกแบบอาคารทั่วไป

        ซึ่งการอบรมนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวในประเทศไทย โดยจะเน้นเฉพาะแนวความคิด หลักการที่สำคัญ ผลกระทบ ข้อกำหนดต่างๆ กฎกระทรวง พร้อมทั้งตัวอย่างการออกแบบที่เข้าใจง่ายและถูกวิธีพร้อมทั้งสามารถนำไปใช้งานได้

วิทยากร / ผู้บรรยาย :

ศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
• ผู้แต่งตำราหนังสือ การออกแบบอาคาร Building Design
• รองศาสตราจารย์ ในตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม
• อนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
• กรรมการพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

จัดโดย :
ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center)  และ บ.ยูโลจี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จก.
 

ลักษณะการอบรม :
สอนภาคทฤษฎี และ หลักการของเนื้อหา โดยมีสรุปวิธีการ โดยสอบถามได้ตลอดเวลา สอนโดยการให้ผู้อบรมเข้าใจและสอบถามได้ตลอดเวลา และ มี VDO อัดให้ฟรี
 

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • คู่มืออกแบบอาคารสูง อาคารต้านแผ่นดินไหว ปกแข็งอย่างดี 1 เล่ม

 • ใบรับรองการอบรมโดยวิทยากร

 • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน

 • อาหารกลางวัน อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • วิศวกรโยธา วิศวออกแบบ วิศวกรโครงสร้างที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม

 • วิศวกรจบใหม่ที่ต้องการเสริมความเชื่อมั่นในการออกแบบ

 • วิศวกรที่ต้องการทบทวนความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในการออกแบบ

 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอื่นๆได้
 • หนังสือคู่มือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการอบรม
 • แจกซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ ตามความเหมาะสม
 • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

สอบถามเพิ่มเติม :
คุณตั้ม หรือ [email protected] (กรณีนิติบุคคล)


 

 


ตารางเวลา และหัวข้อบรรยาย :

 
  การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 15
 
 
 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
 
 - 7.00 – 8.00 น.   -  ลงทะเบียน / รับเอกสารอบรม + DVD + บัตรป้ายชื่อ

  - 8.30 – 10.30 น.

  -  หลักการออกแบบอาคาร การออกแบบเบื้องต้นตรวจสอบความมั่นคง การวิเคราะห์โครงสร้าง
  -  การพิจารณาโครงสร้าง การกำหนดวิธีการออกแบบตามมาตรฐาน
  -  การจัดน้ำหนักบรรทุก น้ำหนักที่กระทำต่อโครงสร้าง
  -
 การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างรับแรงลม แรงแผ่นดินไหว
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

  -  การออกแบบพื้นชนิดต่างๆ
  -  การออกแบบพื้นไร้คาน Flat Slab
  -  การออกแบบเสา
 
     << พักทานอาหารกลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.


  -  การออกแบบโครงข้อแข็ง
  -
 การออกแบบโครงสร้างรับแรงเฉือน Shear wall
  -
 การออกแบบโครงสร้างผสม
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

  -  การออกแบบผนัง Precast
  -
 การออกแบบฐานรากอาคาร
  -
 การออกแบบฐานรากรับเครื่องจักร
  -
 ระบบฐานรากอาคาร Mat Foundation, เสาเข็ม
 
    -  พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 
 
  
 
 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
 
 - 7.00 – 8.00 น.   -  ลงทะเบียน

  - 8.30 – 10.30 น.

  -  ผลกระทบของแผ่นดินไหวต่ออาคาร และ ความรู้พื้นฐานของแผ่นดินไหว
  -  พลศาสตร์ของโครงสร้างสำหรับแรงแผ่นดินไหว
 
     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 10.45 – 12.15 น.

  -  อิทธิพลของรูปแบบอาคารต่อกำลังต้านทานแผ่นดินไหว
  -  ระบบโครงสร้างอาคารต้านทานแผ่นดินไหว
  -  ข้อกำหนดและการออกแบบอาคารตาม มยผ.
 
     << พักทานอาหารกลางวัน >>

 - 13.15 – 14.45 น.


  -  ตัวอย่างการคำนวณ ตาม มยผ.
  -
 การออกแบบความแข็งแรงของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  -  ตรวจสอบโมเมนต์พลิกคว่ำ
 

     << พักเบรค 15 นาที >>

  - 15.00 – 17.00 น.

  -  ตัวอย่างการออกแบบความแข็งแรงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  -  สรุปเทคนิคการคำนวณและออกแบบอาคาร
 
    -  พักผ่อนตามอัธยาศัย พบปะพูดคุย สอบถามปัญหากับวิทยากร

 * กำหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้อบรม
 

 


 


ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก.........ต้องสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

(สมัครสมาชิก......กรุณาคลิกที่นี่)
 


 


สัญลักษณ์และคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับรายการนี้


 


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)