jump ทุบปลายเหล็กให้ย่นและทำให้หนาขึ้น
junction box (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว
jute Manila กระดาษสีมานิลา ใช้ห่อของหรือทำเป็นซอง ฯลฯ
jet (1) กระแสน้ำที่ไหลพุ่งออกมาจากช่องเปิด orifice หรือ nozzle ด้วยความเร็วสูง
jetty (1) รอป้องกันตลิ่ง : สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นยื่นจากฝั่งออกไปสู่ลำน้ำ หรือทะเล เพื่อกีดขวางกระแสน้ำทำหน้าที่ป้องกันการถูกกัดเซาะของตลิ่ง หรือเพื่อเพิ่มพื้นดินชายฝั่งโดยทำให้เกิดการตกตะกอน
joint (1) รอยต่อ
joint, construction รอยต่อก่อสร้าง : รอยต่อที่กำหนดไว้ในงานคอนกรีตใน 1 วัน ใช้กับอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งต้องเทคอนกรีตจำนวนมากติดต่อกัน และระยะเวลาที่ใช้ในการเทคอนกรีตนั้นเกินกว่าระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต (initial setting time)
joint, contraction รอยต่อเผื่อการหดตัว : รอยต่อในงานคอนกรีตที่สร้างเผื่อไว้สำหรับรับการแตกร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคอนกรีตแห้งตัว หรือหดตัว เนื่องจากการเปลียนแปลงอุณหภูมิเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้าวไปทั่วทั้งโครงสร้าง โดยจะยอมให้เกิดการแตกที่ร้อยต่อเผื่อการหดตัวนี้แทน
joint, expansion รอยต่อเผื่อการขยายตัว : รอยต่อในงานคอนกรีต อยู่ระหว่างชิ้นส่วนของโครงสร้างหลายชิ้นที่ถูกตรึงไว้ โดยยอมให้ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นขยายหรือหดตัวตามยาวได้อย่างอิสระตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และ/หรือจุดที่ยอมให้ทรุดตัว หรือเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง
Joint Insured ผู้เอาประกันภัยร่วม
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z