Ageing การบ่ม [ป่าไม้, อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การเร่งอายุ [อุตสาหกรรมพลาสติก] ; การเก็บ [สี-วาร์นิช]
Agitator เครื่องกวน [ช่างก่อสร้าง] ; เครื่องปั่นกวน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
Background พื้นหลัง [อิเล็กทรอนิกส์] ; ภาวะส่วนหลัง [คอมพิวเตอร์]
Bearing แบริง [สำรวจ] ; ตลับลูกปืน, รองลื่น [ยานยนต์] ; รองลื่น [ไฟฟ้ากำลัง] ; มุมบอกทิศ [เรดาร์,การนำร่อง]
Beating การตีเยื่อ [การพิมพ์] ; การตี [อิเล็กทรอนิกส์] ; การบีต [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Bleaching การฟอกให้สีตก [ช่างก่อสร้าง] ; การฟอกสี [สี-วาร์นิช] ; การลดการดูดกลืน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Bleeding การเยิ้ม [โยธา] ; การย้อมสีเนื้อไม้ [ช่างก่อสร้าง] ; การแตกซึม [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การคายสี [สี-วาร์นิช] ; การซึมออก [ป่าไม้]
Blocking ไม้แท่ง [ช่างก่อสร้าง] ; ที่ขึ้นรูป [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การเกาะติด [อุตสาหกรรมพลาสติก] ; การปิดกั้นกระแส [อิเล็กทรอนิกส์] ; การติดขัด [โทรศัพท์] ; การจัดเป็นกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์]
Blooming การตกผลึกบนผิวไม้ [ป่าไม้] ; การเบ่งบาน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Bluing การอบขึ้นสี [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การขึ้นสี [การชุบเคลือบโลหะ] ; การเติมสีน้ำเงิน [สี-วาร์นิช]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z