cogging การรีดร้อนขั้นต้น, การลดขนาดขั้นต้น [อุตสาหกรรมเหล็ก]: การสั่นเพราะซี่ [ไฟฟ้ากำลัง]
crawling การไหลหนี [สี-วาร์นิช]: การเคลื่อนอืด, การ่คลาน [ไฟฟ้ากำลัง]
curing การบ่ม [โยธา, วาร์นิช, การพิมพ์, พลาสติก]: การแข็งตัว, การแห้ง [ป่าไม้]
design แบบ, ลวดลาย, ร่างแบบ, ออกแบบ [ ช่างก่อสร้าง]: แบบ, ออกแบบ [การพิมพ์]: การวางแผน, แผนแบบ [ป่าไม้]: การออกแบบ [ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์]
diaphragm ไดอะแฟรม [ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์]: ม่านแสง, แผ่นสายใย [สำรวจ]: ไดอะแฟรม, กลีบ, แผ่น(ช่องรับแสง) [วิชาถ่ายภาพ]: กะบัง [การชุบเคลือบโลหะ]
discharge ปริมาณถ่ายเท [สำรวจ]: น้ำระบายทิ้ง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: การคายประจุ [อิเล็กทรอนิกส์]: การปล่อยประจุ [ไฟฟ้ากำลัง]
divergence ค่าแย้ง [สำรวจ]: ไดเวอร์เจนซ์, การลู่ออก [ไฟฟ้าสื่อสาร]
drag เครื่องปรับระดับ, รถสาลี่ [ป่าไม้]: แรงต้าน [ศัพท์พลังงาน]: แรงต้านลม [ยานยนต์]: ลาก [คอมพิวเตอร์]: ลากดึง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
drawing แบบ [โยธา]: วาดเขียน [ช่างก่อสร้าง]: การดึงเย็น,การขึ้นรูปพิมพ์ลึก [อุตสาหกรรมเหล็ก]: การดึง [พลาสติก]
drying การทำให้แห้ง [ป่าไม้]: การทำแห้ง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z