Bit ลาดคมขวาน [ป่าไม้] ; บิต [คอมพิวเตอร์] ; มีดกลึง [เครื่องกล]
Blank เหล็กโกลน [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; หน้าว่าง [การพิมพ์] ; ชิ้นไม้สำเร็จ [ป่าไม้]
Blaze รอยถาก [สำรวจ] ; รอยถาก, หน้าใบขวาน [ป่าไม้]
Bleaching การฟอกให้สีตก [ช่างก่อสร้าง] ; การฟอกสี [สี-วาร์นิช] ; การลดการดูดกลืน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Bleeding การเยิ้ม [โยธา] ; การย้อมสีเนื้อไม้ [ช่างก่อสร้าง] ; การแตกซึม [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การคายสี [สี-วาร์นิช] ; การซึมออก [ป่าไม้]
Blemish ที่ติ [ป่าไม้] ; ตำหนิ [อิเล็กทรอนิกส์] ; ตำหนิ, จุดตำหนิ [โทรทัศน์]
Block แม่พิมพ์เนื้อนูน, บล็อก [การพิมพ์] ; เขียง, ซุงท่อนสั้น, รอก [ป่าไม้] ; บล็อก, กลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์]
Blocking ไม้แท่ง [ช่างก่อสร้าง] ; ที่ขึ้นรูป [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การเกาะติด [อุตสาหกรรมพลาสติก] ; การปิดกั้นกระแส [อิเล็กทรอนิกส์] ; การติดขัด [โทรศัพท์] ; การจัดเป็นกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์]
Bloom เหล็กแท่งใหญ่ [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; เยิ้ม [อุตสาหกรรมพลาสติก] ; วาวแสง [ปิโตรเลียม] ; เป็นฝ้า [สี-วาร์นิช]
Blooming การตกผลึกบนผิวไม้ [ป่าไม้] ; การเบ่งบาน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z