Bar เหล็กเส้น [โยธา] ; ไม้ขวาง, เหล็กขวาง, กลอนประตู [ช่างก่อสร้าง] ; สันดอน [สำรวจ] ; ท่อน, แท่ง, เส้น [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; คาน, บาร์ [ป่าไม้]
Barrel กระบอกสูบ, ท่อ [ยานยนต์] ; ลำท่อนเหล็ก [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; บาร์เรล [ปิโตรเลียม]
Barrier ตัวคั่น [ไฟฟ้ากำลัง] ; แนวขวางกั้น [อิเล็กทรอนิกส์]
Bas-relief ภาพนูนต่ำ [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ] ; ลวดลายนูน [ช่างก่อสร้าง]
Batch รุ่นผสม [โยธา] ; เป็นคราว ๆ [สิ่งแวดล้อมน้ำ] ; กลุ่ม [การพิมพ์, คอมพิวเตอร์]
Beam คาน [โยธา, ป่าไม้] ; ลำ [แสง, อิเล็กตรอน] [อิเล็กทรอนิกส์] ; ลำ, ลำอิเล็กตรอน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Bearing แบริง [สำรวจ] ; ตลับลูกปืน, รองลื่น [ยานยนต์] ; รองลื่น [ไฟฟ้ากำลัง] ; มุมบอกทิศ [เรดาร์,การนำร่อง]
Beating การตีเยื่อ [การพิมพ์] ; การตี [อิเล็กทรอนิกส์] ; การบีต [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Bed ชั้นดิน [สำรวจ, สิ่งแวดล้อมน้ำ] ; แท่น [การพิมพ์] ; แท่นรองรับ [เครื่องกล]
Binder เหล็กรัด, เหล็กปลอก [โยธา] ; สารยึด, ตัวยึด [อุตสาหกรรมพลาสติก, ปิโตรเลียม] ; สารยึด, ตัวยึด, ลวดมัด [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; สารยึด [สี-วาร์นิช, ไฟฟ้ากำลัง] ; ตัวยึด [อิเล็กทรอนิกส์] ; ตัวยึด, ช่างทำปก [การพิมพ์] ; สิ่งผูกมัด, สารยึด, ไม้ขันชะเนาะ [ป่าไม้]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z