โครงข้อแข็ง 3 มิติ (Space Frame) ตัวอย่างโครงข้อแข็งใน 3 มิติ คำนวณโดย OOPSEP อ่าน 5,606

โครงข้อแข็ง 3 มิติ (Space Frame) ตัวอย่างโครงข้อแข็งใน 3 มิติ คำนวณโดย OOPSEP


โครงสร้างเป็นชนิดโครงข้อแข็ง 3 มิติ ขนาดกว้าง 3 เมตรยาว 8 เมตร สูง 5 เมตร แรงภายนอกกระทำที่จุดต่อมีขนาด 5000 กิโลกรัม-เมตร ดังรูปที่ 3.25 ทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างมีพื้นที่หน้าตัด 0.01 ตารางเมตร มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ค่าโมดูลัสเฉือนเท่ากับ 40 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และค่าโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน1,2 และ 3 เท่ากับ 10,20 และ 30 ตามลำดับผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม OOPSEP จะเปรียบเทียบกับโปรแกรม SAP90 โดยทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของจุดต่อที่ ทำการเปรียบเทียบแรงในชิ้นส่วนที่ 1,2 และ 3 ทำการเปรียบเทียบแรงที่ฐานรองรับ

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)