โครงข้อหมุน 3 มิติ (Space Truss) ตัวอย่างโครงข้อหมุนใน 3 มิติ คำนวณโดย OOPSEP อ่าน 6,397

โครงข้อหมุน 3 มิติ (Space Truss) ตัวอย่างโครงข้อหมุนใน 3 มิติ คำนวณโดย OOPSEP


โครงสร้างเป็นชนิดโครงข้อหมุน 3 มิติ ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 14 เมตร สูง 5 เมตร แรงภายนอกกระทำที่จุดต่อมีขนาด 5000 กิโลกรัมดังรูปที่ 3.18 ทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างมีพื้นที่หน้าตัด 0.01 ตารางเมตร และมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม OOPSEP จะเปรียบเทียบกับโปรแกรม SAP90 โดยทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของจุดต่อที่ ทำการเปรียบเทียบแรงในชิ้นส่วนที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 และทำการเปรียบเทียบแรงที่ฐานรองรับ

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)