โครงข้อแข็งระนาบ (XY) ตัวอย่างโครงข้อแข็งใน 2 มิติ คำนวณโดย OOPSEP อ่าน 4,458

โครงข้อแข็งระนาบ (XY)  ตัวอย่างโครงข้อแข็งใน 2 มิติ คำนวณโดย OOPSEP


โครงสร้างเป็นชนิดโครงข้อแข็ง2 มิติ ขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 10.4เมตรแรงภายนอกกระทำที่จุดต่อมีขนาด5000 กิโลกรัมและ 200 กิโลกรัมดังรูปที่ 3.8ทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ0.01 ตารางเมตร มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับกิโลกรัมต่อตารางเมตรค่าโมดูลัสเฉือนเท่ากับ 40กิโลกรัมต่อตารางเมตรและค่าโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมOOPSEP จะเปรียบเทียบกับโปรแกรมSAP90โดยทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของจุดต่อที่และเปรียบเทียบแรงในชิ้นส่วนที่3,8,13,18,
23,28,33,38และเปรียบเทียบแรงที่ฐานรองรับ

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)