VDO - การประยุกต์ใช้โปรแกรม Visual RC และ EZ Frame ในการออกแบบอาคาร ครั้งที่ 2 อ่าน 5,714

ช่วงที่ 1

การแบ่งหน้า / แบ่งช่วง ช่วงที่ 1  |  ช่วงที่ 2  |  ช่วงที่ 3  |  ช่วงที่ 4 |

(การแสดงผลเหมาะสำหรับ Internet 56K ถ้าจะให้ดีควรใช้แบบ ADSL 256 K ขึ้นไป)

!!!-------------------------------------------!!!

ช่วงที่ 2

การแบ่งหน้า / แบ่งช่วง ช่วงที่ 1  |  ช่วงที่ 2  |  ช่วงที่ 3  |  ช่วงที่ 4 |

(การแสดงผลเหมาะสำหรับ Internet 56K ถ้าจะให้ดีควรใช้แบบ ADSL 256 K ขึ้นไป)

!!!-------------------------------------------!!!

ช่วงที่ 3

การแบ่งหน้า / แบ่งช่วง ช่วงที่ 1  |  ช่วงที่ 2  |  ช่วงที่ 3  |  ช่วงที่ 4 |

(การแสดงผลเหมาะสำหรับ Internet 56K ถ้าจะให้ดีควรใช้แบบ ADSL 256 K ขึ้นไป)

!!!-------------------------------------------!!!

ช่วงที่ 4

การแบ่งหน้า / แบ่งช่วง ช่วงที่ 1  |  ช่วงที่ 2  |  ช่วงที่ 3  |  ช่วงที่ 4 |

(การแสดงผลเหมาะสำหรับ Internet 56K ถ้าจะให้ดีควรใช้แบบ ADSL 256 K ขึ้นไป)

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)