คำศัพท์ที่ควรรู้ในการเขียนใบสมัคร อ่าน 10,040

 

Applicant Signature = ลายเซ็นผู้สมัคร

Applicant Name = ชื่อผู้สมัคร

Application Form = ใบสมัคร

Application Letter = จดหมายสมัครงาน

Applicant = ผู้สมัครงาน

Confidential = ความลับ

Photo Attached Here = ติดรูปตรงนี้

Position Desired / Expected Salary = เงินเดือนที่ต้องการ

Data Sheet, Resume = ประวัติโดยย่อ

Name – Surname = ชื่อ - นามสกุล

Maiden Name = นามสกุลเดิม

Present Address = ที่อยู่ปัจจุบัน

Permanent Address = ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

Postal Code = รหัสไปรษณีย์

Age = อายุ

Date of Birth = วัน เดือน ปีเกิด

Nationality = สัญชาติ

Citizen of = เป็นพลเมืองของประเทศ..

Race = เชื้อชาติ

Domicile = ภูมิลำเนา

Religion = ศาสนา

Height = ส่วนสูง

Weight = น้ำหนัก

Colour of Eyes = สีตา

Colour of Hair = สีผม

Complexion = สีผิว

Marital Status = สถานภาพทางการสมรส

Spouse = คู่สมรส

Single = โสด

Married = แต่งงานแล้ว

Widowed = ม่าย

Divorced = หย่าร้าง

Occupation = อาชีพ

Dependants = ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ

Sex = เพศ

Reference = บุคคลที่อ้างอิง

House’s Registration = สำเนาทะเบียนบ้าน

Relative = ญาติ

Issued by = ออกให้ โดย….

Issued Date = วันที่ออกบัตร

Valid Date / Expire Date = วันที่บัตรหมดอายุ

Student Housing = หอพักมหาวิทยาลัย

Own House = บ้านของตนเอง

Rent House = บ้านเช่า

Live with Parents = พักอยู่กับ พ่อ แม่

Boarding House = หอพัก

Ordainment = บวช

Military Status = สถานภาพทางทหาร

Exempted = ได้รับการยกเว้น

Black Slot = จับได้ใบดำ

No Military Service = ไม่มีพันธะทางการทหาร

Conscripted = ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Primary School / Elementary School = ประถมศึกษา

Secondary School = มัธยมศึกษาตอนต้น

High School = มัธยมศึกษาตอนปลาย

Vocational = อาชีวศึกษา

Bachelor’s Degree = ปริญญาตรี
Diploma = อนุปริญญา
Degree Obtained = วุฒิการศึกษาที่ได้รับ


 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)