โปรแกรม CvET_Frame version 1.20 (2565) ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็ง 2 มิติ

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows XP, 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 3,545
Company: (บริษัท, ชื่อ) ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
Date added: (วันที่ลง) 03/06/2022
File size: (ขนาดไฟล์) 2.69 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม CvET_Frame version 1.20 (2565) (อัพเดท 3-06-65) ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็ง 2 มิติ พัฒนาโดยทีมงานคนไทย อ.ดอน ใช้งานง่าย .... ไม่ต้องติดตั้ง สามารถใช้ได้เลย

CvET_Frame เวอร์ชัน 1.20 เป็นฟรีซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์เฟรม 2 มิติ ด้วยวิธีหลักคือ วิธีสติฟเนส (และมีการใช้ shape function ตามแนวทางของ Finite Element Method  เข้ามาคำนวณค่าระยะเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน รวมถึงใช้วิธีคลาสสิกในการคำนวณค่าแรงภายในของชิ้นส่วน ณ ตำแหน่งที่ไม่ได้กำหนด Node) ซึ่งผู้ใช้ควรมีความรู้ในวิธีนี้เพียงพอต่อการกำหนดข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมนี้จึงเหมาะสาหรับใช้ในการศึกษา และการใช้งานจริงในระดับหนึ่ง

การปรับปรุงในเวอร์ชัน 1.20
- ปรับแก้เออเรอร์จากการคานวณปัดเศษ
- ปรับสเกลการแสดงผลทางกราฟิกให้เหมาะสม สามารถรองรับได้ทุกหน่วยการวิเคราะห์

การปรับปรุงในเวอร์ชัน 1.10
- แก้ไขข้อผิดพลาดในเวอร์ชัน 1.00
- เพิ่มเมนูย่อย Scale Factor ในเมนู Option สาหรับปรับสเกล
- ปรับปรุงการเพิ่ม-ลดสเกลการแสดงผล
- ปรับปรุงการแสดงผลลัพธ์โดยให้ค่าดีฟอลต์คือ Maximum Result Only (แสดงเฉพาะค่าสูงสุด)
- ปรับปรุงการแสดงค่า uniform load ในชิ้นส่วนตั้งและเอียง
- เปลี่ยนสีของกราฟิก displacement
- เปลี่ยนสีของกราฟิก Element
- แสดงกราฟิกชิ้นส่วนที่มีค่าโมเมนต์ความเฉื่อยมากที่สุดด้วยเส้นหนา

  

รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรม CvET_Frame version 1.20 (2 มิติ) ซอฟต์แวร์สำหรับโครงข้อแข็ง Frame แบบ 2 มิติ 

จุดเด่น

1) จำนวนจุดต่อ (Node) และชิ้นส่วน (Element) ถูกออกแบบมาให้มีจานวนไม่จากัด ขึ้นอยู่กับหน่วยความจาของคอมพิวเตอร์
2) สามารถเลือกแสดงผลลัพธ์ทางกราฟิก 6 รูปแบบพร้อมกันในหน้าจอเดียวกัน เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ในภาพรวมได้
3) เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว สามารถระบุประเภทของชิ้นส่วนได้ว่าเป็น เสา หรือ คาน หรือ ชิ้นส่วนเอียง
4) สามารถแสดงค่าสูงสุดของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด โดยแบ่งตามประเภทชิ้นส่วน (เสา หรือ คาน หรือ ชิ้นส่วนเอียง) ได้
5) สามารถแสดงผลลัพธ์ของแต่ละชิ้นส่วนได้ โดยแต่ละชิ้นส่วนแบ่งย่อยออกเป็น 100 ตำแหน่ง (ถ้าความยาวชิ้นส่วนหน่วย m จะแบ่งย่อยในระดับ cm)
6) การป้อนข้อมูลทาได้ 3 วิธีคือ ป้อนแบบปกติ ป้อนโดยใช้ตัวช่วย และป้อนใน MS-Excel แล้วนาเข้า (Import) มาในโปรแกรม
7) สามารถส่งออก (Export) ผลลัพธ์ไปที่ MS-Excel ได้

ขีดจำกัด

1) ตำแหน่งใดมี Point Load หรือ Couple จะต้องกำหนด Node ที่ตำแหน่งนั้น (กำหนดเป็น Nodal Load เท่านั้น)
2) Uniform Load กำหนดได้เฉพาะแบบกระจายสม่ำเสมอเต็มช่วงในทิศทาง Y ของแกนชิ้นส่วน (Local Coordinate) เท่านั้น

กิตติกรรมประกาศ

ผู้พัฒนาขอขอบพระคุณ ครูสมศักดิ์ คาปลิว ผู้อบรมสั่งสอนผู้พัฒนาในทางวิศวกรรมโครงสร้างและการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งทำให้ผู้พัฒนาเปรียบได้กับการ “ยืนบนไหล่ยักษ์” มา ณ โอกาสนี้

CvET หมายถึง ภาควิชาต้นสังกัดของผู้พัฒนา คือ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (Department of Civil and Environmental Engineering Technology) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

การปรับปรุงในเวอร์ชัน 1.20
- ปรับแก้เออเรอร์จากการคานวณปัดเศษ
- ปรับสเกลการแสดงผลทางกราฟิกให้เหมาะสม สามารถรองรับได้ทุกหน่วยการวิเคราะห์

การปรับปรุงในเวอร์ชัน 1.10
- แก้ไขข้อผิดพลาดในเวอร์ชัน 1.00
- เพิ่มเมนูย่อย Scale Factor ในเมนู Option สาหรับปรับสเกล
- ปรับปรุงการเพิ่ม-ลดสเกลการแสดงผล
- ปรับปรุงการแสดงผลลัพธ์โดยให้ค่าดีฟอลต์คือ Maximum Result Only (แสดงเฉพาะค่าสูงสุด)
- ปรับปรุงการแสดงค่า uniform load ในชิ้นส่วนตั้งและเอียง
- เปลี่ยนสีของกราฟิก displacement
- เปลี่ยนสีของกราฟิก Element
- แสดงกราฟิกชิ้นส่วนที่มีค่าโมเมนต์ความเฉื่อยมากที่สุดด้วยเส้นหนา

การดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลดได้ 2 ช่องทางคือ
1) เว็บไซต์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน https://sorakarn-kmutnb.com
2) เว็บไซต์ TumCivil.com https://engfanatic.tumcivil.com/engfanatic


สามารถดูรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่อง ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน เพลย์ลิสต์ Free Software
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtamm_dx4RRYNtgpNaKFwtPFKH0D0o8b6

พัฒนาโดย :

ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน (อาจารย์ดอน)
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้พัฒนาโปรแกรม DON_Truss, CCT-Truss, CCT-RC, DTM (Digital Terrain), CCT-Beam ฯลฯ


****************ข้อแนะนำวิธีติดตั้ง*************************

เป็นโปรแกรมแบบไม่ต้องติดตั้ง Portable สามารถใช้งานได้เลย

VDO แนะนำ ภาพรวม

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 

 


ใช้โปรแกรมฟรีของ อ.ดอนแล้ว / อุดหนุนโปรแกรมของ อ.ดอนได้ที่นี่ (ราคาไม่แพง)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)