โปรแกรมงานวงรอบปิด U- Traverse

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 98, 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 20,873
Company: (บริษัท, ชื่อ) คุณทองพูล ทาสีเพชร
Date added: (วันที่ลง) 23/07/2006
File size: (ขนาดไฟล์) 2.09 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวงรอบปิด U- Traverse  ใช้สำหรับงานทางด้านการสำรวจเพื่อปรับระดับพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ การคิดพื้นที่และค่าพิกัดฉาก (Rectangular coordinate) ของแปลงที่ดินที่มีขอบเขตรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

รายละเอียดของโปรแกรม

การสำรวจพื้นที่การทำวงรอบ เมื่อมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้ว หากต้องการนำข้อมูลนั้นมาคำนวณวิเคราะห์ มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการคิดพื้นที่และค่าพิกัดฉาก (Rectangular coordinate) ของแปลงที่ดินที่มีขอบเขตรูปร่างไม่สม่ำเสมอ ซึ่งการคิดพื้นที่โดยการใช้ค่าพิกัดฉากนั้น หากใช้การคำนวณด้วยมือ จะต้องใช้เวลาในการคำนวณมาก อีกทั้งถ้าหากเป็นพื้นที่โครงการขนาดใหญ่แล้วนั้นก็จะยิ่งใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งถ้าหากว่าผลการการคิดคำนวณที่ผิดพลาดเกินขึ้น อาจจะยังส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมาได้ จึงได้พัฒนาโปรแกรม U- Traverse ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดของโปรแกรม (เพิ่มเติม)

- ใช้วิธีพิกัดฉากในการคิดพื้นที่ของที่ดิน
- หน่วยที่ใช้วัดความกว้าง ความยาว พื้นที่ และปริมาตร จะใช้หน่วยวัดเมตริกในการแบ่งแปลงที่ดินโดยทั่วไป
- สามารถใช้หน่วยที่ใช้วัดพื้นที่ เป็นหน่วยวัดของไทยได้
- หน่วยที่ใช้วัดมุม ใช้ระบบส่วนหกสิบ (Sexagesimal system) คือ องศา (Degree) ลิปดา (Mimute) และฟิลิปดา (Second)
- ข้อมูลของมุม (Angle) ที่มาคำนวณหาค่าพิกัดฉากของวงรอบปิด ต้องรังวัดเป็นมุมภายในเท่านั้น
- นำเข้า (Input) ข้อมูลมุมและพิกัดฉากจุดเริ่มต้นได้ทางแป้นพิมพ์ (Keyboard)
- สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณได้ทั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และทางเครื่องพิมพ์
- สามารถแสดงผลทางกราฟิกได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และทางเครื่องพิมพ์
- สามารถบันทึกไฟล์ได้
- พิมพ์ผลการวิเคราะห์ได้

###########################################

พัฒนาโดย

นายทองพูล ทาสีเพชร

สาขาวิชา การจัดการงานก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย

###########################################

* ดาวน์โหลดได้ที่ www.tumcivil.com

###########################################


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)