โปรแกรมปรับระดับพื้นที่ U-Leveling

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 98, 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 10,635
Company: (บริษัท, ชื่อ) คุณทองพูล ทาสีเพชร
Date added: (วันที่ลง) 23/07/2006
File size: (ขนาดไฟล์) 2.17 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานปรับระดับพื้นที่ U-Leveling  ใช้สำหรับงานทางด้านการสำรวจเพื่อปรับระดับพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ โดยสามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และความถูกต้องของข้อมูลสูง

 


รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานปรับระดับพื้นที่ U-Leveling ใช้สำหรับงานทางด้านการสำรวจเพื่อปรับระดับพื้นที่นั้น เมื่อมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้ว หากต้องการนำข้อมูลนั้นมาแปลงข้อมูล เพื่อที่จะทำการวิเคราะห์คำนวณการปรับระดับ มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับ ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ความถูกต้องของข้อมูล อีกทั้งถ้าหากเป็นพื้นที่โครงการขนาดใหญ่แล้วนั้นก็จะยิ่งใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาโปรแกรม U-Leveling ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดของโปรแกรม (เพิ่มเติม)

- พื้นที่ในการปรับระดับ จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- การคำนวณการปรับพื้นที่ใช้วิธีการปรับเป็นระนาบ (Plane Method)
- ใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดและรูปตัดตามยาวเฉลี่ย (Least Square and Average Profiles) ในการคำนวณหาค่าความลึกดินตัดและดินถม
- ใช้วิธี ค่าระดับ 4 จุด (Four Point Method) ในการคำนวณหาค่าปริมาตรดินตัดและดินถม
- ข้อมูลระดับที่นำเข้าได้มาจากวิธีกริด (Grid Method)
- แสดงข้อมูลนำเข้า (Input) และผลลัพธ์ (Result) ได้ทั้งทางหน้าจอและทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
- หน่วยที่ใช้คือ เมตริก (Metric Unit)
- สามารถบันทึกไฟล์ได้
- พิมพ์ผลการวิเคราะห์ได้

###########################################

พัฒนาโดย

นายทองพูล ทาสีเพชร

สาขาวิชา การจัดการงานก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย

###########################################

* ดาวน์โหลดได้ที่ www.tumcivil.com

###########################################


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)