SUTFoundation v.1.0

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 98, 2000, NT, XP, 7, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 37,382
Company: (บริษัท, ชื่อ) จิระยุทธ สืบสุข สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Date added: (วันที่ลง) 29/06/2006
File size: (ขนาดไฟล์) 9.87 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

SUTFoundation v.1.0  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบฐานรากซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการวิเคราะห์กำลังรับแรงแบกทานของดินสำหรับฐานรากตื้นและการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มทั้งแนวดิ่งและแนวราบ และการออกแบบฐานรากทั้งฐานรากแผ่ ฐานรากร่วม ฐานรากแพ และฐานรากเสาเข็ม

 


รายละเอียดของโปรแกรม

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบฐานรากซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการวิเคราะห์กำลังรับแรงแบกทานของดินสำหรับฐานรากตื้นและการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มทั้งแนวดิ่งและแนวราบ และการออกแบบฐานรากทั้งฐานรากแผ่ ฐานรากร่วม ฐานรากแพ และฐานรากเสาเข็ม ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นดังนี้

สำหรับฐานรากตื้น ( ฐานรากเดี่ยว ฐานรากร่วม ฐานรากแพ)

 • คำนวณกำลังรับแรงแบกทานของดินสำหรับฐานรากตื้น ที่รับน้ำหนักบรรทุกแบบเยื้องศูนย์ และโมเมนต์ดัด ของฐานรากรูปสี่เหลี่ยม , ฐานรากวงกลม และฐานรากแถบ
 • สามารถคำนวณแบบลดระดับน้ำใต้ดินเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของกำลังรับน้ำหนักประลัย
 • สามารถคำนวณแบบเพิ่มระดับฝังฐานรากเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของกำลังรับน้ำหนักประลัย
 • แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับน้ำหนักประลัย และขนาดพื้นที่ของฐานราก (Area) หรือระดับน้ำใต้ดิน ( GWL) หรือระดับฝังฐานราก ( Df)
 • ออกแบบหาขนาดของฐานรากเดี่ยวเพื่อรับน้ำหนักที่ต้องการโดยอัตโนมัติ
 • ออกแบบหาความกว้าง (B) ของฐานรากร่วมเพื่อรับน้ำหนักที่ต้องการโดยอัตโนมัติ
 • คำนวณหน่วยแรงดันดินใต้ฐานราก , แรงเฉือนและโมเมนต์ของหน้าตัดที่ต้องการ เมื่อฐานรากรับน้ำหนักบรรทุกเยื้องศูนย์และโมเมนต์ดัดหลายๆ ทางพร้อมกัน
 • คำนวณปริมาณและจำนวนเหล็กเสริมที่ต้องการในโครงสร้างฐานรากทั้งฐานรากเดี่ยว ฐานรากร่วมและฐานรากแพ

สำหรับฐานรากเสาเข็ม

 • คำนวณกำลังรับน้ำหนักประลัยแนวดิ่งของเสาเข็ม ในชั้นดินหลายชั้น สามารถเลือกใช้พารามิเตอร์ได้
 • คำนวณวิเคราะห์การเสียรูปของเสาเข็ม โมเมนต์ดัดและแรงเฉือนในเสาเข็ม และแรงดันดินรอบเสาเข็มที่เกิดขึ้นเมื่อเสาเข็มรับแรงในแนวราบ
 • คำนวณกำลังรับน้ำหนักประลัยแนวราบของเสาเข็ม
 • ออกแบบหาขนาดและความยาวเสาเข็มที่ต้องการ
 • คำนวณการกระจายลงในเสาเข็มกลุ่มเมื่อรับทั้งน้ำหนักบรรทุกแนวดิ่งและโมเมนต์พร้อมกัน
 • คำนวณแรงเฉือนและโมเมนต์ของหน้าตัดที่ต้องการ เมื่อฐานรากรับน้ำหนักบรรทุกเยื้องศูนย์และโมเมนต์พร้อมกัน
 • คำนวณปริมาณและจำนวนเหล็กเสริมที่ต้องการในโครงสร้างฐานรากเสาเข็ม


รายละเอียดของโปรแกรม (เพิ่มเติม)

ฝากคนที่ดาวน์โหลดไปใช้งาน วิจารณ์ด้วยนะครับ จะได้มีข้อปรับปรุงและมีกำลังใจในการพัฒนาต่อไป

###########################################

ติดต่อ / Contact

Developer:  นายจิระยุทธ  สืบสุข

Consultant: ผศ.ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข

Office:  ห้องบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมกรรมโยธา  สำนักวิศวกรรมศาตร์
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Office Number:  0-4422-3896

Mobile Phone Number:  0-4003-9845

E-mail Address/MSN:  [email protected]

Mailing Address:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111  ถ.มหาวิทยาลัย
                                 อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

แนะนำ เว็บไซต์ : http://ctru.sut.ac.th/index.php มีรายละเอียดทั้งหมด

###########################################

* ดาวน์โหลดได้ที่ www.tumcivil.com

###########################################


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)