โปรแกรมบริหารงานช่าง

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, NT, 2000, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 6,845
Company: (บริษัท, ชื่อ) สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดิน
Date added: (วันที่ลง) 30/12/2005
File size: (ขนาดไฟล์) 11.62 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรมบริหารงานช่าง กรมที่ดิน เป็นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานของฝ่ายรังวัดในสำนักงานที่ดิน เริ่มตั้งแต่การนัดรังวัด พิมพ์หมายแจ้งข้างเคียง การบันทึกขั้นตอนการทำงาน  การทำบัญชีคุมงานรังวัด  ซึ่งโปรแกรมฯ จะช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น  รวมทั้งสามารถใช้ในการติดตามงาน และ จัดทำรายงานผลงานแบบต่างๆ

 


รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรมบริหารงานช่าง ของกรมที่ดิน

เป็นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานของฝ่ายรังวัดในสำนักงานที่ดิน เริ่มตั้งแต่การนัดรังวัด พิมพ์หมายแจ้งข้างเคียง การบันทึกขั้นตอนการทำงาน  การทำบัญชีคุมงานรังวัด  ซึ่งโปรแกรมฯ จะช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น  รวมทั้งสามารถใช้ในการติดตามงาน และ จัดทำรายงานผลงานแบบต่างๆ

#########################################################

เกี่ยวกับโปรแกรมบริหารงานช่าง

1. พิมพ์ใบนัดรังวัด  (ตัวอย่าง)

2. พิมพ์หมายแจ้งข้างเคียง (ทด.38)  (ตัวอย่าง)

3. พิมพ์ใบทด.81 (ตัวอย่าง)

4. พิมพ์ซอง ใบนำส่ง  ใบเหลือง  (ตัวอย่าง)

5. จัดทำรายงานผลงานรังวัด ร.ว.19 ก (ตัวอย่าง)

6. การค้นหาข้อมูลเรื่องที่รังวัด 

7. ติดตามงานต่างๆภายในฝ่ายรังวัด


#########################################################

 

 
รวม คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับโครงการติดตั้งโปรแกรมบริหารงานช่าง
  

1.

คำถาม

มีเจ้าหน้าที่อีกหลายท่านฝากถามมา เมื่อเห็นโปรแกรมบริหารงานช่างให้ download พร้อมคู่มือแต่ลืมดูไปว่าเป็นตัว update อยากให้ download ตัวเต็มได้ด้วยจะได้นำมาใช้ประโยชน์ซึ่งก็เพื่อราชการและประชาชน รวมทั้งโปรแกรมอื่น ๆ เช่น โปรแกรมงานช่าง ต่างๆ (เช่น โปรแกรมเครื่องขนาดเล็ก autoland รุ่นทดลองใช้ โปรแกรมงานทะเบียนแบบต่าง ๆ ) ซึ่งหากกลัวว่าไม่ทราบผู้ใช้ก็อาจให้ลงทะเบียนเพื่อขอ download หรือ ใช้ user และ passward ของแต่ละสำนักงาน เพื่อให้มาทดลองใช้กันก่อน หลังจากนั้นหากต้องการอย่างเป็นทางการจึงแจ้งท่านอีกครั้ง

จากคำถามที่: 6043 ของหัวข้อ ถาม-ตอบใน WEBSITE กรมที่ดิน (วันที่ 30/10/2546 23:59:43)

คำตอบ

1. ปัจจุบันโปรแกรมบริหารงานช่าง สามารถDownload ได้จากเว็บไซต์โปรแกรมบริหารงานช่างแล้ว แต่โปรแกรมฯฉบับเต็มมีขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่ จะเสียเวลาในการ download ค่อนข้างมาก อีกทั้งผู้ใช้ยังจำเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรม Internet Explorer 6 ด้วย จึงจะสามารถใช้โปรแกรมบริหารงานช่างได้ ดังนั้นถ้าสำนักงานที่ดินแห่งใดยังไม่ได้รับแผ่นซีดีโปรแกรมบริหารงานช่าง  สามารถติดต่อสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด  ทางสำนักฯจะจัดส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ปัจจุบัน สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กำลังจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ พร้อมแผ่นซีดี โปรแกรมฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดส่งให้สำนักงานที่ดินทั้ง 191 สำนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตั้งโปรแกรมบริหาร งานช่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2547

3. อย่างไรก็ตาม สำนักงานที่ดินที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องการนำโปรแกรมไปใช้โดยเร็ว ก็สามารถติดต่อขอรับแผ่นซีดีโปรแกรมพร้อมคู่มือ ได้ที่ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด โทร 0-2222-2332 โดยจำกัดจำนวนสำนักงานละ 1 ชุด

 

2.

คำถาม

หลังจากติดตั้งโปรแกรมบริหารงานช่างแล้ว หากสำนักงานที่ดินใช้เครือข่าย (LAN) เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน สำนักงาน จะสามารถเรียกดูข้อมูลงานรังวัด จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องของเจ้าพนักงานที่ดิน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ อื่นๆบนเครือข่ายนั้น ได้หรือไม่

คำตอบ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ ใคร่ขอขอบพระคุณทางสำนักงานที่ดินเป็นอย่างสูง ที่เห็นความสำคัญในการใช้โปรแกรมบริหาร งานช่าง เพื่อสนับสนุนงานในฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดิน อย่างไรก็ตาม ใคร่ขอชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ดังกล่าว ดังนี้
    1. โปรแกรมบริหารงานช่างรุ่นปัจจุบัน ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเครื่องเดี่ยว (Stand Alone) จึงไม่ได้รองรับการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากแบบเครือข่าย
    2. การเรียกใช้โปรแกรมบริหารงานช่าง และเรียกดูข้อมูลงานรังวัด จากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆบนเครือข่ายนั้น ไม่สามารถทำงานได้ในสภาพการทำงานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีผู้ใช้งานโปรแกรมมากกว่า 1 คนขึ้นไป ในเวลาเดียวกัน จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และเสถียรภาพของข้อมูล

นอกจากนี้ในทางปฏิบัติยังพบว่า มีสำนักงานที่ดินหลายแห่งที่ประสบปัญหาฐานข้อมูลงานรังวัดเสียหาย จากการเรียกดูข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายในลักษณะดังกล่าว ทางกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ จึงใคร่ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมบริหารงานช่างในรูปแบบ เครื่องเดี่ยว (Stand Alone) เท่านั้น 

 

#########################################################

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

  1. คู่มือการใช้โปรแกรมฉบับย่อ(ไฟล์บีบอัดขนาด15KB)

  2. คู่มือการใช้โปรแกรมฉบับเต็ม(ไฟล์บีบอัดขนาด2.3MB)

  3. โปรแกรมฯเวอร์ชั่น 24 พ.ค. 2547 ไฟล์จำนวน 7 ไฟล์ ขนาด 1.44 MB

( ควรDownloadให้ครบทั้ง 7 ไฟล์ ก่อนทำการติดตั้ง )

- โปรแกรมบริหารงานช่างฯ  แผ่นที่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

  4. โปรแกรมฯเวอร์ชั่นใหม่(2ก.ย.47)เฉพาะส่วนที่แก้ไข

       (ไฟล์บีบอัดขนาด 492 KB)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการรังวัดและทำแผนที่ ส่วนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด E-mail : [email protected]


#########################################################


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)