KUslope 2.1

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 98, 2000, NT, XP, 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 17,860
Company: (บริษัท, ชื่อ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
Date added: (วันที่ลง) 12/11/2004
File size: (ขนาดไฟล์) 9.96 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง) http://www.gerd.eng.ku.ac.th/About_us/Download/Program/KUSlope_2/KUslope%202.1_Setup_010452.zip

โปรแกรม KUslope 2.0 (For WinXP)  เป็นโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากโปรแกรม RE5  โดยคุณ ชูเลิศ จิตเจือจุนเป็นผู้พัฒนาในการควบคุมดูแลของ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง KuSlope เป็นโปรแกรมที่ใช้วิธี Simplified Bishop ในการคำณวน


รายละเอียดของโปรแกรม: โปรแกรม KUslope (manual เป็นภาษาไทยครับ)

โปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโดยวิธี Simplified Bishop โดยการวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของลักษณะผิวการเคลื่อนพัง เป็นส่วนโค้งของวงกลม มีความสามารถในการคำนวณ หาจุดที่มี ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่ำสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากโปรแกรม RE5 โดยคุณ ชูเลิศ จิตเจือจุนเป็นผู้พัฒนาในการควบคุมดูแลของ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง KuSlope เป็นโปรแกรมที่ใช้วิธี Simplified Bishop ในการคำนวน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • การวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของลักษณะผิวการเคลื่อนพัง เป็นส่วนโค้งของวงกลม
  • สามารถกำหนดชั้นดินที่แตกต่างกันได้หลายชั้น (Multi Layer)
  • สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของความดันน้ำ ได้โดยกำหนด Piezometric Surface หรือ Pore Water Pressure Ratio
  • มีความยืดหยุ่นในการควบคุมรัศมี และจำนวนวงกลมที่คาดว่าจะพัง
  • มีความสามารถในการคำนวณหาจุดที่มี ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ต่ำที่สุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้โปรแกรม KUslope เป็นส่วนหนึ่งในโครงการระบบผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน ซึ่งจะสามารถนำไปเชื่อมต่อกับ โปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญ KUXslope ได้ต่อไป

ประวัติและที่มาของโปรแกรม KUslope

การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดินนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำโปรแกรม REAME (Rotational Equilibrium Analysis of Mutilayered Embankments) ของ Huang(1957) มาพัฒนาต่อเป็นช่วงระยะเวลาดังนี้

- พ.ศ. 2530 ได้มีการพูดคุยสอบถามกันระหว่าง ดร.วรากร กับ คุณสมพร ทำให้เกิดเป็นโปรแกรม ชื่อ RE ที่เขียนด้วย Interpreted Basic
- พ.ศ. 2531 -2352 ดร. วรากร ได้พัฒนาต่อบน Complied Basic เป็น RE1-RE3
- พ.ศ. 2533 สุเทพ ทำการพัฒนาบนภาษา Pascal โดยปรับปรุงเรื่องการแสดงผล และความเร็วในการคำณวน ใช้ชื่อโปรแกรมว่า RE4
- พ.ศ. 2535 สามารถ ได้พัฒนาโปรแกรมบนภาษา C เป็น RE5 ซึ่งมีความสามารถเพิ่มขึ้นหลายส่วนอาทิ เช่น สามารถบันทึกข้อมูลแล้วนำกลับมาแก้ไขได้ เพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะห์ แต่โปรแกรม RE5 ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ เช่น Failure Surface ตัดกับส่วนที่เป็นน้ำในลักษณะผิวโค้ง ไม่สามารถคำณวนในกรณีที่มีเส้นผิวน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่ไม่สามารถหาค่าอัตราส่วนปลอดภัยโดยการกำหนดจุดศูนย์กลางและรัศมี เป็นต้น

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-2579-2265

โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1313, 1139    

Download Program KUslope Version 1.18 (2.10 Mb)
Download KUslope Concept Book.
Download KUslope Installation Guide.
Download KUslope Visual Guide.
Download KUslope Tutorial.
 KUslope 2.1 (For WinXP) 
[ปรับปรุงเมื่อ 01-04-2552]
 KUslope 2.0 Manual
 KUslope 2.0 Presentation
 วิธีการใช้ KUslope 2.0 วิเคราะห์ลาดดินที่มีฐานรากวางอยู่ใต้ดิน

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)