จำลองแขนกลแบบอิงเสมือน

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, NT, 2000, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 5,587
Company: (บริษัท, ชื่อ) นายวิทยา ธรรมาวุฒิกุล
Date added: (วันที่ลง) 24/07/2003
File size: (ขนาดไฟล์) 2.42 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม จำลองแขนกลแบบอิงความจริงเสมือน โปรแกรมจำลองการทำงานโดยนำระบบความจริงเสมือนเข้าใช้ในโปรแกรม ซึ่งอาศัยการสร้างกราฟฟิกสามมิติด้วย DirectX 8.0 SDK พร้อมด้วยมุมมองแบบสเตรอริโอสโคปิค(Stereoscopic) ปรับเปลี่ยนมุมมองตามข้อมูลตำแหน่งศีรษะผู้ใช้จาก Head Mounted Display และรับข้อมูลท่าทางมือจาก Data Glove และติดตามตำแหน่งมือด้วย Motion Tracking ช่วยสร้างระบบให้มีความเสมือนจริงเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว


รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรมจำลองการทำงานโดยนำระบบความจริงเสมือนเข้าใช้ในโปรแกรม ซึ่งอาศัยการสร้างกราฟฟิกสามมิติด้วย DirectX 8.0 SDK พร้อมด้วยมุมมองแบบสเตรอริโอสโคปิค(Stereoscopic) ปรับเปลี่ยนมุมมองตามข้อมูลตำแหน่งศีรษะผู้ใช้จาก Head Mounted Display และรับข้อมูลท่าทางมือจาก Data Glove และติดตามตำแหน่งมือด้วย Motion Tracking ช่วยสร้างระบบให้มีความเสมือนจริงเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมสามารถจำลองการทำงานของแขนกลแบบจลศาสตร์ โดยจัดเก็บข้อมูลของแขนกลด้วยโครงสร้างข้อมูลแบบดับเบิ้ลลิงค์ลีส(Double Link List) โดยสร้างโครงสร้างข้อมูลกราฟฟิก คุณสมบัติของหุ่นยนต์ และวัตถุเสมือน ให้มีความสัมพันธ์กัน สามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกัน และมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้

โปรแกรมจำลองแขนกลที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะเน้นไปที่การจำลองพฤติกรรม และวิเคราะห์การเคลื่อนไหวสำหรับหุ่นยนต์ฐานยึดแบบอนุกรมแขนกล(Fixed Robot Serial Link) โดยที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนแบบจำลองแขนกลได้ตามต้องการ สามารถกำหนดข้อต่อต่างๆให้เป็นข้อหมุน หรือข้อเลื่อน รวมถึงการวางตัวของแต่ละชิ้นส่วน ทำให้สามารถสร้างแบบจำลองได้หลากหลายและยืดหยุ่น การนำระบบความจริงเสมือนเข้ามาร่วมใช้ในโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน การนำเสนอและแสดงผลของโปรแกรมในรูปแบบภาพคอมพิวเตอร์ 3 มิติ มุมมองแบบสเตรอริโอสโคปิค(Stereoscopic) สร้างภาพเสมือนจริงในสภาวะแวดล้อมเสมือน(Virtual Environment) ผู้ใช้ทำการหยิบจับ ประกอบหุ่นยนต์ เคลื่อนไหววัตถุต่างๆ เสมือนว่ามีวัตถุนั้นอยู่จริง ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ และใช้งานโปรแกรมได้โดยง่ายและรวดเร็ว

หมายเหตุ : -

Development 
ผู้พัฒนา นายวิทยา ธรรมาวุฒิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. สยาม เจริญเสียง
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)