wrench ประแจปากตาย, คีม [โยธา]; กุญแจปากตาย, คีมปากกา [ช่างก่อสร้าง] ; ประแจ [ยานยนต์]
alligator wrench คีมที่มีฟัน ใช้จับของ
screw wrench ไขควงหัวสี่แฉก
dog wrench คีมด้ามโค้งสำหรับจับของหนัก เช่น จับท่อเหล็ก
monkdy wrench กุญแจเลื่อนขนาดใหญ่
pipe wrench กุญแจเลื่อนขนาดใหญ่ ใช้ไขหรือขันเกลียวท่อ
ring-wrench กุญแจวงแหวนขนาดใหญ่
socket wrenches กุญแจกระบอก ชนิดเปลี่ยนหัวไขได้ตามขนาด
tap wrench กุญแจขันหรือไขท่อน้ำ, คีมจับท่อ
monkey wrench กุญแจเลื่อนขนาดใหญ่ใช้ในการขันหรือคลายเกลียวท่อน้ำ
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z