Background พื้นหลัง [อิเล็กทรอนิกส์] ; ภาวะส่วนหลัง [คอมพิวเตอร์]
Ground พื้นดิน [โยธา]; พุกไม้ฝังในผนัง [ช่างก่อสร้าง]; ดิน, การต่อลงดิน, กราวด์ [ไฟฟ้ากำลัง]; ดิน, กราวด์ [ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเลก็ทรอนิกส์]
round ต้นไม้ยังไม่เจาะยาง, ชั้นไม้ในกอง, ท่อนกลม [ป่าไม้]; กลุ่มหลุมเจาะระเบิด [โยธา]; ทำให้มน, -มน [การพิมพ์]
rounding การทำให้กลม [อุตสาหกรรมเหล็ก]; การปัดเศษ [คอมพิวเตอร์]; การลบเหลี่ยม [ไฟฟ้าสื่อสาร]
turnaround ลานกลับรถ [ป่าไม้]; การครบวงงาน [คอมพิวเตอร์]
firm ground ดินแข็ง (ซึ่งสามารถคงรูปอยู่ได้หลังจากการขุด
ground anchor สมอยึด (ดิน)
ground beam คานคอดิน
ground floor พื้นชั้นล่าง
ground improvement การปรับปรุงคุณภาพดิน
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z