Plane ระนาบ, ที่รองรับลูกตุ้ม [สำรวจ]; กบไสไม้ [ช่างก่อสร้าง]; ระนาบ [โยธา]
in-plane loading น้ำหนักบรรทุกในระนาบ
plane frame โครงระนาบ
plane of rupture ระนาบวิบัติ, ระนาบเฉือนในมวลดิน
plane surveying การวัดสำรวจ (โดยสมมติว่าผิวโลกแบน)
plane table กระดานสำรวจพื้นที่
plane truss โครงข้อหมุนระนาบ
principal planes ระนาบหลัก (ระนาบที่มีเฉพาะหน่วยแรงตั้งฉากกระทำ ปราศจากหน่วยแรงเฉือน)
rupture plane ระนาบวิบัติ
tangent plane ระนาบสัมผัส
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z