Neutral เป็นกลาง, ว่าง (เกียร์) [ยานยนต์]; เป็นกลาง [สิ่งแวดล้อมน้ำ, วิชาถ่ายภาพ]; นิวทรัล, เป็นกลาง, กลาง [ไฟฟ้ากำลัง]
neutral axis แกนสะเทิน
Alkalinity (Environmental Engineering) The capacity of a water to neutralize acids.
neutral groy สีเทา กึ่งกลางระหว่างขาวกับดำ
neutral point จุดสะเทิน
neutral position ตำแหน่งกลาง (หมายถึงตำแหน่งที่วงลวดไฟฟ้า กำลังอยู่ในสภาพขนานกับแส้นแรงแม่เหล็กและไม่ตัดกับเส้นแม่เหล็กทำให้ไม่มีแรงเคลื่อนในขดลวด)
neutralization (เคมี) การทำให้เป้นกลาง เช่น การเติมด่างลงในกรด ทำให้เกิดความเป็นกลางขึ้น คือไม่เป็นทั้งกรดและด่างต่อไป; ภาวะที่เป็นกลาง
neutral wire (ไฟฟ้า) สายไฟกลางของระบบสามสาย ซึ่งสายกลางของระบบไฟสามสาย ซึ่งสายกลางนี้กระแสไฟจะไม่เดินผ่าน
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z