gradation ส่วนขนาดคละ [โยธา]: การลดหลั่นน้ำหนักสี [การพิมพ์]; การปรับระดับดิน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
grade ระดับพื้นดิน [ช่างก่อสร้าง]; ค่าระดับ [สำรวจ]; ลาด [โยธา]; ความชัน, ลำดับชั้น, เกรด [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ระดับเปรียบต่างกระดาษ [วิชาถ่ายภาพ]: ชั้นคุณภาพ, ความลาดชัน [ป่าไม้]
gradient ความชัน [วิชาถ่ายภาพ]: เกรเดียนต์ [ไฟฟ้าสื่อสาร, สิ่งแวดล้อมน้ำ]: อัตราการลาดเอียง [สำรวจ]
Grading การจัดขนาดคละ [โยธา] ; การจัดวงจรออก [ไฟฟ้าสื่อสาร]
combined grading การปรับขนาด (หิน, ทราย)
formation level, grade level,finished level ระดับตัดแต่งดินถมคันทาง
gap-graded aggregate มวลรวมข้ามขนาด
grade beam คานคอดิน
graded aggregate มวลรวมเลือกคละขนาด
graded filter ชั้นกรองคละขนาด
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z