dryer เครื่องทำแห้ง [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ, สิ่งแวดล้อมน้ำ]
drying การทำให้แห้ง [ป่าไม้]: การทำแห้ง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
dry density ความหนาแน่นแห้ง
dry dock อู่เรือแห้ง
dry mix การผสมแห้ง
drying shrinkage การหดตัวแห้ง
dry-packed concrete คอนกรีตอัดแห้ง
dry-process bored pile เสาเข็มเจาะระบบแห้ง
initial drying shrinkage การหดตัวเมื่อแห้งระยะต้น
maximum dry density ความหนาแน่นแห้งสูงสุด
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z