displacement การปรับแก้ [วิชาถ่ายภาพ]: ระยะเลื่อน [สำรวจ]: ความจุเครื่องยนต์ [ยานยนต์]
aggregate-cement ratio อัตราส่วนมวลรวมต่อปูนซีเมนต์
asbestos cement pipe ท่อกระเบื้องใยหิน, ท่อซีเมนต์ใยหิน
asbestos cement roofing sheet กระเบื้องมุงหลังคาซีเมนต์ใยหิน
asbestos cement sheet กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ
asphalt cement ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์
bulk cement ปูนซีเมนต์ถัง
cement ปูนซีเมนต์, วัสดุประสาน
cementation การประสาน
cement clinker เม็ดปูนซีเมนต์
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z