Azimuth เส้นแกนดิ่ง [ช่างก่อสร้าง] ; มุมทิศ [เรดาร์] ; แอซิมัท [ไฟฟ้ากำลัง, โทรทัศน์] ; แอซิมัธ [สำรวจ]
Blaze รอยถาก [สำรวจ] ; รอยถาก, หน้าใบขวาน [ป่าไม้]
Equalizer ท่อรักษาสมภาพ [เครื่องปรับอากาศ]: เครื่องปรับเท่า, วงจรปรับเท่า [อิเล็กทรอนิกส์]: ตัวปรับเท่า,เครื่องปรับเท่า [ไฟฟ้าสื่อสาร, ไฟฟ้ากำลัง]
glaze เคลือบ, ขัดเงา [ช่างก่อสร้าง]; ขัดมัน [การพิมพ์]
Haze ความสลัว [วิชาถ่ายภาพ]; มัว [พลาสติก]
Horizon เส้นขอบฟ้า [สำรวจ]; ขอบฟ้า [วิชาถ่ายภาพ]
magazine คลังแสง [ช่างก่อสร้าง]; กล่องใส่ฟิล์ม [สำรวจ]; นิตยสาร [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ]
Normalize ทำให้เป็นบรรทัดฐาน [ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; ทำให้เป็นบรรทัดฐาน, นอร์แมลไลซ์ [อิเล็กทรอนิกส์]
Nozzle หัวฉีด [สิ่งแวดล้อมน้ำ, ยานยนต์ ]; ท่อปล่อยน้ำเหล็ก [อุตสาหกรรมเหล็ก]
Polarization การเกิดขั้ว, โพลาไรเซชัน [ศัพท์พลังงาน, สิ่งแวดล้อมน้ำ]; โพลาไรเซชัน [การชุบเคลือบโลหะ, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; การแยกขั้ว, การโพลาไรซ์ [อิเล็กทรอนิกส์]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z