Parallax ระยะเหลื่อม, ภาพเหลื่อม, มุมเหลื่อม [สำรวจ]; พารัลแลกซ์ [วิชาถ่ายภาพ]
Pixel จุดภาพ, จุลภาคของภาพ [ไฟฟ้าสื่อสาร]; จุลภาคของภาพ [การพิมพ์]; จุดภาพ [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
Relaxation การคลายตัว [โยธา]; การผ่อนคลาย [ป่าไม้, อิเล็กทรอนิกส์]
teletext โทรภาพสาร [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; เทเลเทกซ์, โทรบท [ไฟฟ้าสื่อสาร]
text เนื้อเรื่อง [การพิมพ์]; ข้อความ [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]
texture ลักษณะเนื้อ(วัตถุ) [โยธา]; เนื้อ, ลักษณะเนื้อไม้ [ป่าไม้]; ลายผิว [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ]
vertex ปลายแหลมล่าง [การพิมพ์] ; จุดยอด [ไฟฟ้าสื่อสาร]
vortex กระแสวน [การเชื่อม, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ยานยนต์] ; น้ำวน, ลมหมุน, ความวนเวียน [โยธา]
wax ไขข้น [สิ่งแวดล้อมน้ำ] ; ขี้ผึ้ง [การเชื่อม, อุตสาหกรรมเหล็ก] ; ไข [การปรับอากาศ]
xerography การถ่ายซีร็อกซ์ [อีเล็กทรอนิกส์]; ซีรอกราฟี [วิชาถ่ายภาพ]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z