War and Terrorism Clause ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน และบาดเจ็บร่างกาย ที่เกิดขึ้นจาการก่อการร้าย
Works งาน, สิ่งปลูกสร้าง
Works Area Hand-Over Date วันกำหนดส่งมอบพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อให้เจ้าของโครงการเข้าครอบครองใช้งานได้
Works Areas พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z