variable condenser เครื่องควบแน่นทางไฟฟ้าแบบที่เปลี่ยนความจุได้ (ใช้ในเครื่องรับวิทยุ เพราะสามารถเลือกคลื่นวิทยุได้)
variable gap motor เครื่องมอเตอร์ที่ปรับอัตราความเร็วช้าลงได้โดยการเลื่อนระยะช่องว่าง
adjustable resistance (ไฟฟ้า) บางทีก็เรียก variable resistance ความฝืดของวัตถุของกระแสไฟฟ้าที่ปรับให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z