compressive strength กำลังอัด
crushing strength กำลังอัดแตก
cube strength กำลังคอนกรีตรูปลูกบาศก์
cylinder strength กำลังคอนกรีตรูปทรงกระบอก
high-early-strength cement ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็ว
high-strength concete คอนกรีตกำลังสูง
shear strength กำลังเฉือน
strength กำลัง
tensile strength กำลังดึง
ultimate strength กำลังประลัย
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z