abrasive สารขัดถู [การพิมพ์, ยานยนต์] ; สารขัดกร่อน [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; สารเชิงทราย [เครื่องกล]
casing กรอบประตู, กรอบหน้าต่าง [ช่างก่อสร้าง]: ท่อผนังบ่อ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: ตู้, ตัวเรือน [เครื่องปรับอากาศ]
chassis แท่นเครื่อง [ไฟฟ้ากำลัง]: แท่นเครื่อง, โครง [อิเล็กทรอนิกส์]: แชสซี [ยานยนต์]
deposit ตะกอนทับทม [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ผิวชุบ [การชุบเคลือบโลหะ]
design แบบ, ลวดลาย, ร่างแบบ, ออกแบบ [ ช่างก่อสร้าง]: แบบ, ออกแบบ [การพิมพ์]: การวางแผน, แผนแบบ [ป่าไม้]: การออกแบบ [ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์]
diffusion การแพร่ [ไฟฟ้าสื่อสาร, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ศัพท์พลังงาน]: การแพร่ซึม [อิเล็กทรอนิกส์]
dispersion การกระจาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: การกระจายตามความถี่ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Emulsifier ตัวอิมัลซิฟาย, ตัวสร้างอิมัลชัน [พลาสติก, การชุบเคลือบโลหะ]
Emulsion อิมัลชัน [ สีและวาร์นิช, สิ่งแวดล้อมน้ำ]: เยื่อไวแสง, อิมัลชัน [วิชาถ่ายภาพ]
Facsimile ภาพเหมือนต้นแบบ [วิชาถ่ายภาพ]: โทรสาร [ไฟฟ้าสื่อสาร]; โทรภาพ, โทรสาร, ภาพเหมือนต้นแบบ [การพิมพ์]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z