condenser เลนส์ควบแสง [วิชาถ่ายภาพ]: เครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์, [เครื่องปรับอากาศ ศัพท์พลังงาน]
console ชั้นมีค้ำยัน, หิ้งมีค้ำยัน [ช่างก่อสร้าง]: ที่ควบคุมปฏิบัติการ [การพิมพ์]: แผงสลับสาย, แผงหน้าปัดควบคุม [ไฟฟ้าสื่อสาร]: ส่วนเฝ้าคุม, จอเฝ้าคุม [คอมพิวเตอร์]
contrast ความเปรียบต่าง [การพิมพ์]: คอนแทรสต์, การเปรียบต่าง [ไฟฟ้าสื่อสาร]
course แนวบิน, เส้นแนว, ทางน้ำ, แนวเดินเรือ, แนววงรอบ [สำรวจ]: ชั้นในไม้กอง [ป่าไม้]: เส้นทาง [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Dashboard แผงหน้าปัด [ยานยนต์]: เชิงชาย [ช่างก่อสร้าง]
deposit ตะกอนทับทม [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ผิวชุบ [การชุบเคลือบโลหะ]
design แบบ, ลวดลาย, ร่างแบบ, ออกแบบ [ ช่างก่อสร้าง]: แบบ, ออกแบบ [การพิมพ์]: การวางแผน, แผนแบบ [ป่าไม้]: การออกแบบ [ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์]
diffuser ดิฟฟิวเซอร์ [ศัพท์พลังงาน]: ตัวแพร่แสง [ไฟฟ้ากำลัง]
diffusion การแพร่ [ไฟฟ้าสื่อสาร, สิ่งแวดล้อมน้ำ, ศัพท์พลังงาน]: การแพร่ซึม [อิเล็กทรอนิกส์]
disc, disk จาน [ไฟฟ้าสื่อสาร]: จาน, จานบันทึก [คอมพิวเตอร์, การพิมพ์]: จาน, แผ่น [ยานยนต์]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z