quarter หนึ่งในสี่
quarter light ช่องสำหรับแสงสว่าง
queen หินกระดานชนวนขนาด 36' x 24'
queen post เสาดั้งโท
queen post truss โครงรับหลังคาชนิดวางเสาคู่, จั่วเสาดั้งคู่, จั่วตุ๊กตา
quick lime ปูนขาว
quilt ผ้าหุ้มนวมลักษณะเบาๆ ใช้ในศตวรรษที่ 18 หมายถึงที่นอนบรรจุขนนก ต่อมารวมถึงงานปะผ้าสีต่างๆ ตลอดจนการดุนนูนเป็นลวดลายด้วย
quirk ร่องเล็กๆ ข้างตึก หรือสันกำแพงตึก
quality control , QC การควบคุม
quadrant หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวงกลม, เครื่องวัดมุมเพื่อหาเนื้อที่หนึ่งในสี่ของวงกลม, เครื่องมุมวัดเพื่อหาเนื้อที่หนึ่งในสี่ของวงกลม
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z