Probe โพรบ, ตัวหยั่ง [อิเล็กทรอนิกส์]; หัววัด, โพรบ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; โพรบ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Process ล้างฟิล์ม, ล้างกระดาษ, กระบวนการ, กรรมวิธี [วิชาถ่ายภาพ]; กรรมวิธี, กระบวนการ, ประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; กระบวนการ, กรรมวิธี [วิศวกรรมอุตสาหการ, ไฟฟ้าสื่อสาร]
Processing กระบวนการล้างภาพ [วิชาถ่ายภาพ]; กระบวนการ, กรรมวิธี, การประมวลผล [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Profile เส้นขอบรอบนอก [ช่างก่อสร้าง]; รูปตัดแนวดิ่ง [สำรวจ]; ภาพด้านข้าง, แสงเน้นขอบภาพ [วิชาถ่ายภาพ]; เส้นกรอบ, เส้นรอบรูป, รูปตัดตามยาว [โยธา]; โพรไฟล์, หน้าตัดข้าง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
Projection การฉาย, การทอน [สำรวจ]; การฉาย, การแสดงส่วนไม่ซ้ำ [คอมพิวเตอร์]; สิ่งที่ยื่นออกมา [ช่างก่อสร้าง]; ผลการคาดคะเน [วิศวกรรมอุตสาหการ]
Proof ปรู๊ฟ [วิชาถ่ายภาพ]; พิสูจน์อักษร, ตรวจปรู๊ฟ, พิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษร, ทำปรู๊ฟ, แผ่นพิสูจน์อักษร, แผ่นปรู๊ฟ [การพิมพ์]
reproducibility ความทำซ้ำได้ [มาตรวิทยา, อุตสาหกรรมพลาสติก]; ความผลิตใหม่ได้ [อิเล็กทรอนิกส์]
reproduction การผลิตภาพเหมือน [สำรวจ]; การผลิตซ้ำ [วิชาถ่ายภาพ]
waterproof การกันน้ำซึม [โยธา] ; กันน้ำได้ [ช่างก่อสร้าง] ; กันน้ำ, ทนน้ำ [ป่าไม้] ; ทนน้ำ [ไฟฟ้ากำลัง]
approach ทางลาดขึ้นสะพาน
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z