aberration ความคลาด [สำรวจ, วิชาถ่ายภาพ]
accelerator ตัวแร่ง [วิชาถ่ายภาพ, อิเล็กทรอนิกส์] ; คันเร่ง [ยานยนต์] ; วัสดุเร่ง [โยธา]
Accessory เครื่องประกอบ [วิชาถ่ายภาพ] ; อุปกรณ์เสริม [ไฟฟ้ากำลัง]
Activator ตัวกระตุ้น [สี-วาร์นิช] ; กัมมันตกร [อิเล็กทรอนิกส์]
Aerator เครื่องเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อมน้ำ] ; เครื่องเตรียมทรายทำแบบ [อุตสาหกรรมเหล็ก]
Agitator เครื่องกวน [ช่างก่อสร้าง] ; เครื่องปั่นกวน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
Anchor สมอยึด [โยธา] ; สมอบก [ไฟฟ้ากำลัง]
Background พื้นหลัง [อิเล็กทรอนิกส์] ; ภาวะส่วนหลัง [คอมพิวเตอร์]
Block แม่พิมพ์เนื้อนูน, บล็อก [การพิมพ์] ; เขียง, ซุงท่อนสั้น, รอก [ป่าไม้] ; บล็อก, กลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์]
Blocking ไม้แท่ง [ช่างก่อสร้าง] ; ที่ขึ้นรูป [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การเกาะติด [อุตสาหกรรมพลาสติก] ; การปิดกั้นกระแส [อิเล็กทรอนิกส์] ; การติดขัด [โทรศัพท์] ; การจัดเป็นกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z