aberration ความคลาด [สำรวจ, วิชาถ่ายภาพ]
Ageing การบ่ม [ป่าไม้, อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การเร่งอายุ [อุตสาหกรรมพลาสติก] ; การเก็บ [สี-วาร์นิช]
Anchor สมอยึด [โยธา] ; สมอบก [ไฟฟ้ากำลัง]
Background พื้นหลัง [อิเล็กทรอนิกส์] ; ภาวะส่วนหลัง [คอมพิวเตอร์]
Band ลวดลายสลับรอบอาคาร [ช่างก่อสร้าง] ; แถบ [วิชาถ่ายภาพ, การพิมพ์] ; แถบ [ความถี่], วงแถบ [คอมพิวเตอร์
Bandwidth ความกว้างแถบ, แบนด์วิดท์ [อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าสื่อสาร] ; ความกว้างแถบความถี่ [คอมพิวเตอร์]
Bank รวมหมอนริมฝั่ง, รวมหมอนสำรอง [ป่าไม้] ; เก้าอี้นั่งยาว [ช่างก่อสร้าง] ; ฝั่งน้ำ [สำรวจ ] ; แบงก์ [ไฟฟ้ากำลัง]
Bearing แบริง [สำรวจ] ; ตลับลูกปืน, รองลื่น [ยานยนต์] ; รองลื่น [ไฟฟ้ากำลัง] ; มุมบอกทิศ [เรดาร์,การนำร่อง]
Beating การตีเยื่อ [การพิมพ์] ; การตี [อิเล็กทรอนิกส์] ; การบีต [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Binder เหล็กรัด, เหล็กปลอก [โยธา] ; สารยึด, ตัวยึด [อุตสาหกรรมพลาสติก, ปิโตรเลียม] ; สารยึด, ตัวยึด, ลวดมัด [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; สารยึด [สี-วาร์นิช, ไฟฟ้ากำลัง] ; ตัวยึด [อิเล็กทรอนิกส์] ; ตัวยึด, ช่างทำปก [การพิมพ์] ; สิ่งผูกมัด, สารยึด, ไม้ขันชะเนาะ [ป่าไม้]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z