Emulsifier ตัวอิมัลซิฟาย, ตัวสร้างอิมัลชัน [พลาสติก, การชุบเคลือบโลหะ]
Emulsion อิมัลชัน [ สีและวาร์นิช, สิ่งแวดล้อมน้ำ]: เยื่อไวแสง, อิมัลชัน [วิชาถ่ายภาพ]
Enamel เคลือบ, ลงยา, ผิวเป็นมัน [ช่างก่อสร้าง]: เคลือบ [สีและวาร์นิช]: น้ำยาเคลือบ [ไฟฟ้ากำลัง]
Facsimile ภาพเหมือนต้นแบบ [วิชาถ่ายภาพ]: โทรสาร [ไฟฟ้าสื่อสาร]; โทรภาพ, โทรสาร, ภาพเหมือนต้นแบบ [การพิมพ์]
filament ใยยาว [พลาสติก ]: ไส้หลอด [อิเล็กทรอนิกส์, วิชาถ่ายภาพ]
foam โฟม, ฟูม [พลาสติก]: โฟม, ฟอง [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
format รูปแบบ, จัดรูปแบบ [คอมพิวเตอร์]; รูปแบบ [การพิมพ์]: ขนาดรูปแบบ [วิชาถ่ายภาพ]
frame โครง, กรอบ, วงกบ [โยธา]: โครงรถ [ยานยนต์]: โครงยึด [พลาสติก]; เฟรม, กรอบ, ภาพเต็ม [ไฟฟ้าสื่อสาร]; กรอบพิมพ์, เฟรม [การพิมพ์]; กรอบ, กรอบภาพ [วิชาถ่ายภาพ]: กรอบ, กรอบความ [คอมพิวเตอร์]
Gum ยางไม้ [ป่าไม้]; ขี้น้ำมัน [ยานยนต์]
Homing การคืนสู่จุดเริ่ม, การเข้าหาจุดต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ]; โฮมมิง, การเข้าหาจุดหมาย [การนำร่อง]; การคืนสู่จุดเริ่ม [โทรศัพท์]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z