gate ประตูรั้ว [ช่างก่อสร้าง]; ประตูน้ำ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ปากดาย, ทางน้ำเหล็ก [อุตสาหกรรมเหล็ก]
aggregate มวลรวม
aggregate-cement ratio อัตราส่วนมวลรวมต่อปูนซีเมนต์
aggregate crushing test การทดสอบการกดแตกของมวลรวม
aggregate impact test การทดสอบการกระแทกของมวลรวม
angular aggregate มวลรวมก้อนเหลี่ยม
coarse aggregate มวลรวมหยาบ
corrugated iron สังกะสีลูกฟูก
elongated aggregate มวลรวมรูปยาว
exposed aggregate finish หินล้าง, ทรายล้าง
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z