gloss ความมันวาว [การพิมพ์]; ผิวมันวาว [วิชาถ่ายภาพ]; ความเงา [สีและวาร์นิช, พลาสติก]
governor กัฟเวอร์เนอร์ [ยานยนต์]; ตัวบังคับ [ไฟฟ้ากำลัง]
gradation ส่วนขนาดคละ [โยธา]: การลดหลั่นน้ำหนักสี [การพิมพ์]; การปรับระดับดิน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
grade ระดับพื้นดิน [ช่างก่อสร้าง]; ค่าระดับ [สำรวจ]; ลาด [โยธา]; ความชัน, ลำดับชั้น, เกรด [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ระดับเปรียบต่างกระดาษ [วิชาถ่ายภาพ]: ชั้นคุณภาพ, ความลาดชัน [ป่าไม้]
gradient ความชัน [วิชาถ่ายภาพ]: เกรเดียนต์ [ไฟฟ้าสื่อสาร, สิ่งแวดล้อมน้ำ]: อัตราการลาดเอียง [สำรวจ]
Grading การจัดขนาดคละ [โยธา] ; การจัดวงจรออก [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Grain เนื้อภาพ, เกรน, ลักษณะผิววัสดุ, แนวเส้นใย [การพิมพ์] ; เม็ด, เนื้อ [วิชาถ่ายภาพ]; เกรน [อุตสาหกรรมเหล็ก]; เสี้ยน, ด้าน, ลาย, เนื้อ [ป่าไม้]
Grease ไขมัน [สิ่งแวดล้อม]; จาระบี [ยานยนต์, ปิโตรเลียม]
Grid กริด [โยธา]; ตะแกรง, ตารางสี่เหลี่ยม [ช่างก่อสร้าง]; ตารางพิกัดฉาก [สำรวจ] ; ตาราง, กริด [การพิมพ์ ,วิชาถ่ายภาพ]; กริด [อิเล็กทรอนิกส์ ]; วงจรข่าย, กริด [ไฟฟ้ากำลัง]
Grille ตะแกรง [โยธา]; ตะแกรง, ตะแกรงกรุช่องเปิด [ช่างก่อสร้าง]; ช่องลม [การปรับอากาศ]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z